ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက ဆုေတာင္းရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 9/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope

သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။ (လုကာ ၆း၂၈)

ေစာ္ကားခံရသည့္အခါ ရွင္မႆဲ၅တြင္ သခင္ေယရႈေျပာခဲ့ေသာ ကၽြနု္ပ္တို႔အား ေခါင္းကုတ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုမွာ “သင္၏ ပါးတဘက္ကို သူတပါးပုတ္လွ်င္၊ ပါးတဘက္ကိုလွည့္၍ေပးဦးေလာ့။” မႆဲ ၅း၃၉

ဤက်မ္းပိုဒ္ကိုနားလည္ရန္ ထိုအခ်ိန္ကာလက ယဥ္ေက်းမႈအား နားလည္ရန္လိုသည္။ သမၼာက်မ္းစာ အခ်ိန္က ပါးရိုက္ျခင္းသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူမဟုတ္ပါ။ လက္ေနာက္ျပန္ရိုက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ေစာ္ကား ရာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ပါးရိုက္ပါက သင္သည္ ထိုသူအား ေစာ္ကားသည္။ ထိုသူသည္ ေနာက္ထပ္သင့္အား အႀကိမ္မ်ားစြာ ျပန္ရိုက္၍ ေစာ္ကားပါလိမ့္မည္။

လူမ်ားစြာတို႔က သင့္အား ထိန္းခ်ဳပ္လို၍ ေစာ္ကားၾကသည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ သင့္၏ျပန္လည္ေစာ္ကားမႈကို ရရွိပါက ထိုသူတို႔အား ခ်ီးေျမွာက္ရာေရာက္ၿပီး သူတို႔အား သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရာ ေရာက္ေစသည္။

မႆဲ ၅ တြင္ သခင္ေယရႈေျပာသည္မွာ ထိုအရာကို လက္လႊတ္လိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုကစားပြဲတြင္ မပါပါႏွင့္။ ထိုအေျခအေနကို ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံလိုက္ပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ျပန္လည္မေစာ္ကားရန္ ခြန္အားမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ သင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

  • ဘုရားသခင္ သင္ႏွင့္ပါက္သက္၍ ေျပာသည့္အရာကို သတိရပါ။ ထိူသူမွ မည္သည့္ မေကာင္းသည့္အရာမ်ား ကိုေျပာေနပါေလေစ ဘုရားသခင္သင့္ကို ခ်စ္သည္ဟု ေျပာေနသည္ကို သတိရပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားၿပီး သူ႔တြင္ သင့္အတြက္ အႀကံအစည္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ အျမင္သည္ အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျမင္ထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္။
  • တံု႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားထက္ ဘုရားသခင္သည္ ထိုအျပန္အလွန္တိုက္ပြဲအား ျခားနားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရပ္ေစလိုသည္။ “သင္တို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို အေမြခံေစျခင္းအလိုငွါ ေခၚေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္ဟု သိမွတ္၍ အခ်င္းခ်င္းရန္တံု႔မမူ၊ ျပန္၍မကဲ့ရဲ႔၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း ကိုျပဳၾကေလာ့။” ၁ေပ ၃း၉

ေစာ္ကားခံရမႈအား ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ မည္သို႔ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္မည္နည္း။ ဆုေတာင္းပါ။ “သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ ေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။” (လုကာ ၆း၂၈)

သင့္အား အနာတရျဖစ္ေစေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ သင္မည္သို႔ ဆုေတာင္းမည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ထိေတြ႔ေတာ္မူေသာ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးသည္ သူ႔အား ေစာ္ကား၍ ျငင္းပါယ္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ခဲ့သည္။ ဆာလံက်မ္းထဲတြင္ ထိုဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာကို သင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ႔ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္ ႏွစ္သက္သည္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက်မ္းထဲတြင္ သူ႔အားနာက်င္ေစသည့္သူမ်ားႏွင့္ပါက္သက္၍ သူ၏ခံစားမႈ အမွန္အတိုင္း ဘုရားသခင္အား ေျပာျခင္းျဖင့္ အစျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းျခင္မ်ားလည္း ထိုသို႔စသင့္သည္။ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းခ်င္ေယာင္ မေဆာင္ပါႏွင့္။ ဘုရားရွင္သည္ သင္၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ ရွိေသာအရာအား သိေနပါသည္။ သင္မည္သို႔ခံစားရေၾကာင့္ အမွန္အတိုင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ။ ထိုသူအတြက္ ဆုေတာင္းရန္ သင္ရုန္းကန္ေနရေၾကာင္း ၀န္ခံပါ။ သို႔ေသာ္ သူ/သူမအား ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ ေတာင္းခံပါ။ ပြင့္လင္း၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားသည္ ဤကမၻာႀကီးတြင္ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈရွိေစရန္ အစြမ္းရွိေပသည္။

(ဘာသာျပန္ Thursday June 09 2011, Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.