ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 8/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:

ျဖည္းညွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတက္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမူကား၊ အမ်က္ကိုႏိႈးေဆာ္ တက္၏။ (သုတၱံ၁၅း၁)

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ အသက္တာႏွင့္ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာရန္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာေသာအခါ (သို႔) သင့္ အားဖိအားမ်ားေပး၍ သင့္ကိုသင္ေဒါသထြက္လာေၾကာင္း ခံစားရေသာအခါ သင္မည္သို႔ လက္ေတြ႔က်က် က်င့္သံုး မည္နည္း။

ရန္ေတြ႔စ အမႈသည္ ေရကန္ေပါင္ ေပါက္ကာစကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ရန္မေတြ႔မွီေတြ႔စရာ အေၾကာင္းကို ေရွာင္ေလာ့။       (သုတၱံ ၁၇း၁၄)

ထိုအရာကို မည္သို႔ ရပ္တန္႔မည္နည္း။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လာေသာအခါ အျပန္အလွန္ စကားအားျဖင့္ လက္တံု႔ျပန္မႈအား မည္သို႔ရပ္တန္႔မည္နည္း။ ၾကမ္းတင္ေသာစကားမ်ားကို “ေဒါသစိတ္ကို ေျဖတတ္ေသာ ေျဖးညွင္းေသာ စကားအားျဖင့္ (သု ၁၅း၁)” လဲလွယ္အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္းအား ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုလိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ မွားေနသည္ကို သေဘာ ေပါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္မလြယ္လွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနတြင္ သင့္၏ အလိုေလ်ာက္တံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားအစား ႏူးညံ့ေသာစကားေျပာရန္ အစြမ္းသတိၱေပးရန္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေတာင္းခံရသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ေခါင္းမာ၍ ႏူးညံ့ေသာစကားလံုးမ်ားအား တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိမွာမဟုတ္ဟု ထင္ရေသာသူတစ္ေယာက္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေျဖရွင္းရပါက အဘယ္သို႔နည္း။ ထိုအရာအတြက္ ဘုရားေပးေသာ အေျဖမွာ “ခ်ိဳေသာစကားသည္လည္း အရိုး က်ိဳးေအာင္တတ္ႏိုင္၏ (သု ၂၅း၁၅-ခ)

ဤအရာသည္ “သင္၏စိတ္ထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာျဖစ္ေစ ေခတၱရပ္၍ ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္သည္” ဟူ၍လည္းဆိုႏိုင္သည္။ ဤအရာသည္ “ေျပာသင့္ေသာစကားလံုးမ်ား ေျပာႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရန္ ထိုအေျခအေနမွ ေခတၱေနာက္ဆုတ္ လိုက္ျခင္း” ဟူ၍ လည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ကၽြနု္ပ္၏ အႏွစ္သက္ဆံုး ဆုေတာင္းခ်က္မွာ ဆာလံ ၁၄၁း၃ “အုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ေရွ႔မွာ ကင္းကုိထား ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ခမ္းတံခါးကိုေစာင့္ေတာ္မူပါ၊၊” ဤဆုေတာင္းခ်က္သည္ သင့္ကိုယ္သင္ ေဒါသထြက္လာ ေၾကာင္း ခံစားရသည့္အခါ သင့္အားေျပာင္းလဲေစေသာ ဆုေတာင္းခ်က္တိုေလးျဖစ္သည္။

(ဘာသာျပန္ Wednesday June 08 2011ယ Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.