တကယ္ရွိေသာတန္ခိုး၏မူရင္းေနရာ 7/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope        The Source of Real Power

“စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ျပည္ေတာ္ ကိုအေမြခံရၾကလတံ့။” (မ ၅း၅)

သင္၏အသက္တာတြင္ၿခားနားခ်က္လုပ္ၿခင္သလား၊ဒါေပမဲ့ဟိုကို ေရာက္ႏိုင္ပံုမေပၚ? သင္သည္အေၿခအေန ေၿပာင္းတာၾကည့္ၿခင္သလား၊ဒါေပမဲ့ၿဖစ္နိုင္ပံုမေပၚ? သင္သည္ တကယ္ရွိေသာတန္ခိုးဘယ္မွာရွာ၍၊ သင္၏အသက္တာတြင္ တကယ္ေၿပာင္းလဲမႈကိုဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

သခင္ေယရႈ သင္ၾကားတာကေတာ့ တကယ္ရွိေသာတန္ခိုးသည္ ထူးဆန္းေသာ၊ အမ်ားစု ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေနရာ။ တကယ္ရွိေသာတန္ခိုးသည္ သည္းညည္းခံတတ္ေသာေနရာတြင္ေတြ႔မည္။

ယခုသည္းညည္းခံတတ္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿခင္း၊အေၾကာင္းကိုေၿပာလ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂရုစိုက္ၿပီးစဥ္စားသည္ တခုခု ခ်ိဳေသာ ႏွင့္ နူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ သိုးကေလးလို သို႕မဟုတ္ ခေလးငယ္ေလးလို။  ဘုရားသခင္၏အဘိဓာန္တြင္၊ သည္းညည္းခံတတ္ေသာသည္ ေပ်ာ့ညံ့သည္မဟုတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္သည္  “တန္ခိုးသည္ ထိနး္ခ်ဳပ္မူေအာက္တြင္ရွိသည္။”

‘’ဒီလိုစိတ္ကူးသည္ ဒံုးၿပန္လႊတ္တင္သလို။ သင္သည္တူညီေသာ ေလာင္စာစြမ္းအင္ကိုေပါက္ကြဲ ေအာင္ ဖန္တီးလွ်င္၊ ဒံုးလႊတ္စင္ကိုပ်က္ေစသည္။ ဒါေပမဲ့ထိုေလာင္စာစြမ္းအင္ကိုေသခ်ာေသာမီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ေစလႊတ္ပါက။ ဒံုးၿပန္သည္ကမာၻအၿပင္ဘက္ အာကာသ ဟင္းလင္းၿပင္သို႔တက္သြားေပမည္။

ဘုရားသခင္ကသင္၏အသက္တာတြင္ၿပဳလုပ္ေစလိုသည္။  ဘုရားသခင္ကသင္၏စကား၊ ခံစားမူ ႏွင့္ တိုက္တြန္းမႈတို႔တြင္ရွိေသာ တန္ခိုးကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေစၿခင္သည္။ ဒါေပမဲ့သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈၿဖစ္သည္။ သင္၏အသက္တာအတြက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္း (၃) နည္းရွိသည္။

၁။   ထိန္းသိမ္းမူမရွိေသာအသက္တာ။   ဤကဲ့သို႔ေနထိုင္ၿခင္းသည္၊ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္အားလံုးကိုပ်က္စီးေစ သည္။ ယင္းသည္ေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာ၊ ေဒါသအမ်ားအၿပား၊  ဆီစဥ္ရန္အေရးၾကီးခ်က္၊ ဖ်က္ဆီးေသာအင္အား ႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္။ အၿမင္အားၿဖင့္အမ်ားဟာၿဖစ္ပ်က္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေနရာ တိုင္းတြင္ပ်က္စီးရန္ဦးတည္ေပးေနသည္။

၂။   ထိန္းသိမ္းမႈရွိေသာအသက္တာ။ ဤကဲ့သို႔ေနထိုင္ၿခင္းသည္၊ သင္၏အသက္တာရွိ က႑တိုင္းကိုၾကိဳးစား ၍ ထိန္းခ်ဳပ္လိုသည္။ ဤကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းၿခင္းသည္၊ သင္ကိုပင္ပန္းေစၿခင္းႏွင့္ဖိစီးမႈေပးၿခင္းတို႕ကုိရရွိၿပီး၊ သေဘာေပါက္မိေစတာကေတာ့၊ အရာရာကိုစစ္ေဆး၍မရႏိုင္ေၾကာင္းၿဖစ္ပါသည္။

၃။   ဘုရားသခင္၏ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္ရွိအသက္တာ ဤကဲ့သို႔ေနထိုင္ၿခင္းသည္ သင္သည္ဘုရားသခင္ ေပး ထားေသာ ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္း ကိုယူ၍အသံုးၿပဳၿပီး၊ ၿပန္လည္ေပးအပ္သည္။  မိမိဘာသာလုပ္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး။ ဘုရားသခင္၏ထိန္သိမ္းမႈၿဖင့္ဆိုလွ်င္ သင္အသံုးၿပဳေသာနည္းမ်ားသည္၊ သင္ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခရွိမည္ဟု မထင္ခဲ့ေသာနည္းမ်ားလဲပါ၀င္ေပမည္။

အသက္တာတြင္ ဘယ္နည္းၿဖင့္ေနထိုင္ၿခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားေသာေနထိုင္ၿခင္းၿဖစ္မည္နည္း?  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သက္တာကိုဘုရားသခင္၏ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္သို႔တင္ၿပလွ်င္ အက်ိဳးအၿမတ္အသီးအပြင့္၊ ေပါလု ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃ေၿပာသလို ထြက္မည္။

“၀ိညာဥ္ပကတိ၏အက်ိဳးမူကား၊ ခ်စ္ၿခင္း၊ ၀မ္းေၿမာက္ၿခင္း၊ ၿငိမ္သက္ၿခင္း၊ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္း။ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း၊ သစၥာေစာင့္ၿခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းၿခင္းေပတည္း။ ထိုသို႔ေသာအက်င့္ကို အဘယ္တရားမွ် မၿမစ္တား။”

Tuesday June 07, 2011  12:00AM   Posted by Tom Holladay

.