သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာ သင့္ကိုအလိုရွိသည္ 6/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope:   The Body of Christ Needs You

“သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီး အဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။” ( ၁ေကာ ၁၂း၂၇)

ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿခင္းသည္ အၿခားယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔တာ၀န္ ေက်ၿပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ က်မ္းစာက  “သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီး အဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။” (၁ေကာ ၁၂း၂၇)

သင္အမႈထမ္းၿခင္းသည္ သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္ မုခ်လိုအပ္သည္----ေဒသခံ ဘုရား၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္သည္ ေနရာလို။ တစ္ေယာက္စီ ကစားရန္က႑မ်ားရွိသည္၊ က႑တိုင္းသည္အေရးၾကီးသည္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ေသး ငယ္ေသာအမႈမရွိပါ။ အားလံုးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား။

ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္၊ အေရးမပါေသာ သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းမရွိပါ၊ အခ်ိဳ႕သည္ၿမင္ႏိုင္သည္၊ အခ်ိဳ႕ကိုမၿမင္ရေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထားသည္၊ သို႔ေသာ္လဲအားလံုသည္တန္ဖိုးရွိသည္။ ေသးငယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာ သာသနာ လုပ္ငန္းသည္ မၾကမၾကာ ၾကီးမားေသာၿခားနားခ်က္မ်ားၿပဳလုပ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အိမ္တြင္။ အေရးၾကီးေသာအလင္းေရာင္သည္၊ ၾကီးမားေသာမီးပန္းဆိုင္း ထမင္းစားခန္းမွာမဟုတ္ ပါ၊ ညမီးေလးၿဖစ္ပါတယ္၊ ညဘက္ထသည့္အခါ ေၿခေခ်ာင္းကေလးမ်ား ခလုတ္တိုက္မိသည္။

အညမညအားၿဖင့္ ဆက္နြယ္ေနမႈသည္  အရြယ္ပမာဏ ႏွင့္ အေရးပါမႈ ေပၚမွာမတည္ပါ။  သာသနာလုပ္ငန္း တိုင္းသည္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားၿဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးသည္ တစ္ဦးကိုတစ္ ဦး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္မူတည္ေနၾကသည္။

ခႏၶာကိုယ္၏အစိတ္အပိုင္းသည္ က်ရႈံးလွ်င္လုပ္ငန္းတြင္ဘာၿဖစ္မလဲ? သင္ဟာဖ်ားနာသည္။ ခႏၶာ၏က်န္ေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ေ၀ဒနာ ခံစားရသည္။ စိတ္ကူးၾကည့္ပါ သင္၏ အသည္းက သူဘာသာသူေနမည္ဟု ဆံုး ၿဖတ္ ခ်က္ခ်သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကင္ပန္းၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ယခုမွစ၍အမႈမထမ္းေတာ့ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တစ္ႏွစ္နားၿပီး စားေနၿခင္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္အတြက္အေကာင္းဆံုးကိုလုပ္ၿခင္တယ္၊ အၿခားအပိုင္းကကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ကိုယူေစၿခင္တယ္။”

ဘာၿဖစ္မလဲ? သင္၏ကိုယ္ခႏၶာေသမည္။ ယေန႔ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ၊ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းမ်ားေသကုန္ ရသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ဆႏၵၵမရွိေသာ၊ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ေသာ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေဘးမွထိုင္လ်က္၊ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားလိုေနၾကသည္။

ဘုရားသခင္က သင္ကိုေခၚၿခင္းသည္၊ အမႈထမ္းရန္၊ အေ၀းေက်ာ္လြန္၍ ဘာမဆိုသင္တစ္ခ်ိန္တြင္စိတ္ကူး မိမည္။ ဘုရားသခင္ကသင္ကိုဖန္ဆင္းတာ အသက္တာတြင္ေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿဖစ္သည္၊ သင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။  ဧဖက္ ၂း၁၀  “အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။”

သင္သည္ဘယ္အခ်ိန္မဆို အၿခားသူမ်ားအတြက္အမႈထမ္းေပးၿခင္းသည္၊ သင္ဟာတကယ့္ကိုဘုရားသခင္ကို အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

 

Monday June 06, 2011  12:00AM       Posted by Rick Warren

.