ဘုရားရွင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္ အျခားလူကိုကူညီရန္ျဖစ္သည္။ 05/06/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope: God Created You to Help Others

သင့္ကိုဘုရားရွင္ပိုင္ပါသည္။ .. သင္သည္ဘုရားရွင္အတြက္အေစခံရန္ အသံုးက်သူျဖစ္ဖို႔ အလိုရွိသည္။ ေရာမ ၇ း ၄ TEV
သင္အလုပ္အကိုင္၊ ဘ၀ခရီးစဥ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ကို ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ့ အျပည့္အ၀ အေစခံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ "အေစခံျခင္းမရွိေသာ ခရစ္ယာန္တဦး" မွာ ဘုရားရွင္ အၾကံေတာ္ကို ဆန္႔က်င္္ေနပါသည္။

က်မ္းစာတြင္ေရးထားသည္မွာ "သူသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္သည္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုေခၚသည၊္  သူ၏လူ ျဖစ္ေစသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ .. သူ႔ရဲ့အၾကံေတာ္အတြက္ျဖစ္သည္ ( ၂တိေမာေသ ၁ း ၉ TEV) "

ရွင္ေပတရုက ထပ္မံျဖည့္စြတ္ေရးထားသည္မွာ "သင့္ကို ေရြးေကာက္ထားျခင္းမွာ ဘုရားရွင္၏ ျပီးျပည့္စံုေသာေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ေျပာၾကားရန္ျဖစ္သည္"  ၁ေပတရု ၂း၉ GW

သင္ရင့္က်က္၊ၾကီးထြားလာေသာအခါ ဘုရားရွင္ေခၚထားျခင္းသည္ သာသနာလုပ္ငန္း၊ တရားေဟာဆရာ၊ ဆရာမ၊ အခ်ိန္ျပည့္ဘုရားေက်ာင္း၀န္ထမ္း .. စသည္လုပ္ငန္းမ်ားသာမဟုတ္ပါ၊ က်မ္းစာလာသည္မွာ " ယံုၾကည္သူတိုင္း ဘုရားရွင္အတြက္ အေစခံမ်ားျဖစ္သည္ " (ဧဖက္ ၄ း ၄-၁၄၊  ေရာမ ၁ း ၆-၇၊ ၈ၚ ၂၈-၃၀၊  ၁ေကာ ၂၊ ၉၊ ၂၆၊ ၇ း ၁၇၊  ဖိလစ္ပိ ၃ း ၁၄၊ ၁ေပ ၂ း ၉၊ ၂ေပ ၁း၃)

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားရွင္ကို အေစခံေသာအခါ အျခားလူမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားမ်ား ေပးထားပါသည္။ ထိုစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္ေစခိုင္းျခင္းကို ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ က်မ္းစာတြင္ "ယခု သင္ကို ဘုရားရွင္ပိုင္သည္မွာ ဘုရားရွင္အတြက္ အသံုက်သူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္" ေရာမ ၇ း ၄ TEV

ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။
Sunday June 05 2011 Posted by Rick Warren

.