အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈရွိပါ။ 04/06/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္   Daily Hope: Spiritual Maturity is for Ministry


လူသားသည္ သူ႔တပါးကို ေစစာျခင္းငွါမလာ၊ သူ႔တပါးကို အေစခံျခင္းငွါ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၄င္း ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၀ း ၂၈

ဘုရားသခင္အား အေစခံရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အမိန္႔ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အရွင္က ရွင္းလင္းစြာ ေျပာခဲ့သည္မွာ - လူသားသည္ သူ႔တပါးကို ေစစာျခင္းငွါမလာ၊ သူ႔တပါးကို အေစခံျခင္းငွါ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၄င္း ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၀ း ၂၈

ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္ပိုေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနရာေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္တာအတြက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ အဓိကအက်ဆံုး ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယရႈက ေစခိုင္းရန္မလာခဲ့ပါ။ အေစခံဖုိ႔ရန္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ဖို႔ရန္ ၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို၀ါၾက အဓိပၸါယ္ ၂လံုးကို ဤေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္အခါ မွတ္သားနားလည္ရန္လိုပါသည္။

၀ိညာဥ္ေရး ရင့္က်က္ျခင္းသည္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ျပီးဆံုးသြားျခင္းမရွိပါ။ ၀ိညာဥ္ေရး ရင့္က်က္မႈသည္ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာေလေလ သင္ယူစရာ ပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ေသာအရာကို လက္ေတြ အသံုးခ် လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသာ ေလ့လာျခင္းက ၀ိညာဥ္ေရးရာ အရွိန္ကို ရပ္တံ့သြားေစပါသည္။

အဆံုးမွာ ယံုၾကည္သူတိုင္း က်မ္းစာေလ့လာေသာ ေနရာကို သြားရပါမည္။ သင္ယူျပီးေသာ အရာမ်ားက အသစ္ေသာေနရာမ်ား၌ မိမိတိူ႕၏ ဂရွိျပီးေသာ အရာမ်ားကို သူ႔တပါးအား အစခံျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ဖို႔ လိုပါသည္။

အစခံျခင္းသည္ ကြ်န္ေတာ္ "ငါ" သဘာ၀ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ေစခိုင္းျခင္းထက္ ေစခိုင္းခံျခင္း (အေစခံျခင္း)ကို ပို၍ ဦးစာေပးတတ္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေယရႈခရစ္၌ ရင့္က်က္မႈရွိေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က အေစခံျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ျခင္းကိုသာ ဦးတည္သင့္ပါသည္။ ရင့္က်က္မႈရွိေသာ ေယရႈေနာက္လိုက္က "ငါလိုအပ္မႈကို ဘယ္သူ ျဖည့္ေပးမလဲ"  ေမးခြန္းေမးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းျပီး "ငါဘယ္သူရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ႏိုင္မလဲ"  ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို စတင္ေမးေလ့ရွိပါသည္။

ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။
Jun 4, 2011 by Rick Warren

.