သင့္ သားသမီးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးးမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ 02/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Thursday June 02 2011
Posted by Rick Warren

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူ တို႔ႏွင့္တကြ ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ တည္ေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ (ေယာဟန္ ၁၇းး၁၂)

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားမႈကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ အျပစ္ကင္းစင္မႈအား ကာကြယ္ေပးရန္ ဖခင္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ ေရးရာေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ သင္လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ရမည္။ ထိုအရာသည္ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ႀကီးမားေသာ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ လူႀကီးအေသးစားေလးမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ၄င္းတို႔၏ အျပစ္ကင္းစင္မႈ ကို ကၽြနု္ပ္တို႔ ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သားသမီးသံုးေယာက္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေကႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတို႔ၾကည့္မည့္ ရုပ္ရွင္၊ တီဗြီအစီအစဥ္ႏွင့္ သူတို႔ဖတ္မည့္ စာအုပ္၊ မဂဇင္းမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ထိုအရာ အတြက္ ကေလးမ်ားထံမွ ညည္းတြားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရခဲ့သည္။

သူတို႔ငယ္စဥ္က G အမွတ္တံဆိပ္ပါ ကေလးဇါတ္ကားမ်ားသာ ၾကည့္ရေသာေၾကာင့္ PG တံဆိပ္ပါ ကေလးႀကီး မ်ားၾကည့္ႏိုင္ေသာ ဇါတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ခ်င္သည္ဟု ေျပာေကာင္းေျပာၾကမည္။ အရြယ္နည္းနည္းႀကီးလာေသာ အခါ ထိုထက္ပိုေသာ PG-13 ဇါတ္ကားမ်ားၾကည့္ခ်င္သည္ဟုေျပာမည္။ “ဒါမင္းတို႔ႀကီးလာရင္ၾကည့္ႏိုင္တယ္ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ မေပးၾကည့္ႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ကၽြနု္ပ္တို႔ ျပန္ေျပာေသာအခါ “အေဖ အေမ တို႔က အျမင္ အရမ္း က်ဥ္းတယ္။ ဒီစၾကာဝ႒ာတစ္ခုလံုးမွာ ကိုယ့္သားသမီးကို ဒီရုပ္ရွင္ေပးမၾကည့္တာ အေဖ အေမတို႔ႏွစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္” ဟု ရက္ရက္စက္စက္ ကၽြနု္ပ္တို႔အား ေ၀ဖန္ေတာ့သည္။

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ား ဆယ္ေက်ာ္သက္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ထိုသို႔ရုပ္ရွင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားၾကည့္ျခင္းအား စိတ္မ၀င္စားသည္မွာ ကၽြနု္ပ္အတြက္ အံ့အားသင့္စရာပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုး မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏သားသမီးသံုးေယာက္လံုး ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးျပင္းလာၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အလိုက္သင့္ေနထိုင္တတ္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ သူတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ အမိႈက္မ်ားျဖင့္ျပည့္လွ်က္ မႀကီးထြားလာခဲ့ပါ။ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားသည္ ရိုင္းပ်မႈမ်ား အရွက္ကင္းမဲ့မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်က္ မႀကီးထြားလာခဲ့ပါ။ သူတို႔သည္ မၾကာမီ ထိုအရာမ်ားကို ဘ၀တြင္ ဖြင့္လွစ္ျပၾက ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ငယ္ေသာအရြယ္တြင္ ထိုအရာမ်ားမလိုအပ္ပါ။ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္သြား မည့္အရာမ်ားကို သင္ကာကြယ္ပါ။

ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။

.