သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။ 01/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Wednesday June 01 2011

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

သူတို႔အဘို႔ အလိုငွါ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ (ေယာဟန္ ၁၇း၉)

သခင္ေယရႈ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏွလံုးသားစင္စစ္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေစသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးသားအား ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။  “ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌ အကြၽႏ္ုပ္ေျပာပါ၏။” (ေယာဟန္ ၁၇း၁၃)

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ အားႀကီးစြာ ႀကီးထြားေသာသူမ်ားျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ “ဤသူတို႔ကို ဤေလာကမွ ႏႈတ္ယူေတာ္မူမည္အေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ မေကာင္းေသာ အမႈအရာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစျခင္ငွါ ေစာင့္မေတာ္မူမည္အေၾကာင္းကိုသာ ေတာင္းပါ၏။” (ေယာဟန္ ၁၇း၁၅)

ကၽြနု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အတြက္ ထိေရာက္စြာအေစခံၾကရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္၊ “ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ႏႈတ္ကပတ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။” (ေယာဟန္ ၁၇း၁၇)

ကၽြနု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ အျခားေသာယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မိႆဟာရဖြဲ႔ရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ “ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္ကို ေလာကီသားတို႔သည္ ယံုၾကမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္လ်က္၊ အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၌ရွိေတာ္မူ၍ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္၌ရွိသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔၌ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။” (ေယာဟန္ ၁၇း၂၁)

ကၽြနု္ပ္တို႔၏သားသမီးမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ထံေခၚေဆာင္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။ “ထိုသူတို႔အဘို႔ကိုသာ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႔ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ တို႔အဘို႔ကိုလည္း ဆုေတာင္းပါ၏။” (ေယာဟန္ ၁၇း၂၀)

အကယ္၍ သင္သည္ မိဘမဟုတ္ပါက အျခားသူမ်ား ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးသားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေစရန္ ဆုေတာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။

.