သင္တို႔၏ခေလးတို႔ကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားသင္ၾကားေပးၾကပါ 31/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   Teach Your Children God’s Word

“ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဤသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပးပါၿပီ။…”  (ေယာ ၁၇း၁၄)

ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားၿဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တူၾကရန္၊ သူတို႔ကိုသင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ဘုရားသခင္၏စကားသည္အမွန္ၿဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက၊  “…သမၼာတရားကို လည္းသိၾကသျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္ဟု၊ ယံုၾကည္ေသာယုဒ လူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။”  (ေယာ  ၈း၃၂)

ကၽြႏ္ုပ္၏ခေလးမ်ားကို အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းေသာသူမ်ားၿဖစ္ေစၿခင္သည္။ သူတို႔၌အၿပစ္ရွိၿခင္းၿဖင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ မၿပဳလုပ္လို၊ သူတို႔၏ပူစရာပင္စရာမ်ားေၾကာင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မၿပဳလုပ္လိုပါ။  ကၽြႏ္ုပ္၏ခေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ေၾကာင့္ ကေမာက္ကမ အေၿခအေန၊ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ားမၿဖစ္ေစလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္သူတို႔ကို အၿခားသူမ်ားလိုၿဖစ္ ေစၿခင္သည့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္၊ အခက္အခဲဖိစီးမႈဒဏ္မေပးလိုပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခေလးမ်ားကိုသင္ၾကားေပးရန္မွာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားၿဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈရခဲ့ၾကရသည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာသည္ဘုရားသခင္၏အမွန္တရားၿဖင့္တည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေၿမ့စရာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ ၿပင္းၿပမႈ ႏွင့္ အရာေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ သင္သည္ခေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ စကားကိုတခုတည္းေသာ အခြင့္အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သူတို၏အသက္တာအတြက္ သင္ၾကားေပးမည္ဆိုလွ်င္ ခေလးမ်ားသည္ ေခါင္းကိုက္ၿခင္း၊ စိတ္ဒုကၡ၊ အသည္းကြဲၿခင္း တို႔ၿဖစ္ၾကမည္။

ဘုရားသခင္ကသင္ကို သူ၏စကားမ်ားကိုသင္ၿပသည့္မူလတန္းဆရာအၿဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။  ၄င္း၏အဓိပၸါယ္မွာ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားကိုသိရွိရမည္။ အၿခားသူမ်ားလိုၿဖစ္ရန္၊ သင္သည္ သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာ၍ လိုအပ္သည္မ်ားကိုၿဖည့္စည္းပါ။ ထိုေနာက္ ခေလးမ်ားကို က်မ္းစာဖတ္တတ္ရန္၊ သင္ၾကားေပးပါ။

သခင္ေယရႈက  “အေၾကာင္းမူကား၊ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို သူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပး၍ သူတို႔သည္ခံယူသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အထံေတာ္မွၾကြလာသည္ကို အတတ္သိၾကသည္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို ယံုၾကပါ၏။”  (ေယာ ၁၇း၈)

ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။

Tuesday May 31  2011  12:00             Posted by Rick Warren

.