သင္တို႔၏ကေလးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုသိရွိႏိုင္ၾကရန္ကူညီပါ 30/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope:     Help Your Children Know God

“ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကြၽႏ္ုပ္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို ျပပါၿပီ။ ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို သူတို႔သည္ ေစာင့္ၾကပါ၏။”  (ေယာ ၁၇း၆)

ဤကမာၻၾကီးေပၚတြင္ သားမ်ားႏွင့္သမီးမ်ားစြာရွိသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာစိတ္ကိုေစ႔ေဆာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မိဘမ်ား အသည္းအသန္လိုအပ္ေနၾကသည္။ သင္တို႔၏ခေလးမ်ား အမ်ားထဲတြင္ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ ရွိပါသလား?  သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာစိတ္ကိုေစ႔ေဆာ္ေသာ သင္၏ခေလးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္ ႏိုင္ေပသည္။ ထူးၿခားေသာပင္ကိုလကၡဏာ တိုးတက္ရန္၊ သခင္ေယရႈတြင္ေတြ႔ၿမင္ခဲ့ရသလို၊ သူ၏တပည့္မ်ားကို သံုးႏွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

အကယ္၍သင္ဟာဖခင္မဟုတ္၊  မိခင္လဲမဟုတ္ေပမဲ့ သင္သည္အၿခားသူမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိရန္၊ သခင္ေယရႈ၏ ဥပမာမ်ားကိုလိုက္နာရန္ဦးေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။

ဥပမာအေနႏွင့္၊ သခင္ေယရႈက တပည့္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ကိုသိရွိရန္ ကူညီမစခဲ့သလို။

ဤအရာသည္ မိဘမ်ားအတြက္ အမွတ္ ၁ တာ၀န္ၿဖစ္သည္။  သင္သည္ခေလးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုသိရွိႏိုင္ၾက သင္ၾကားေပးရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆံုးမရွိေသာကာလသည္ ႏွစ္ဖက္ညီမွ်မႈ၊ အသက္ရွင္ၿခင္းသို႔မ ဟုတ္ ေသၿခင္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔မဟုတ္ ငရဲ။ ဒါဟာသင္၏တာ၀န္၊ ခေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ဆက္ ေပးရန္ၿဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈဘာေၿပာလဲၾကည့္ပါ၊  “…သူတို႔ကိုသင္ပိုင္ဆိုင္သည္။”  တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ပိုင္ဆိုင္ သည္ကိုၿပန္ၾကားသည္။  ခေလးမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္တို႔မပိုင္ေၾကာင္းကိုသတိေပးေနသည္။ သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ဘုရားသခင္က သူတို႔ကိုေခတၲ ငွားရမ္းၿခင္းၿဖစ္သည္။ သူတို႔၏မိဘအေနႏွင့္ထိန္းေစလိုသည္။ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔၊  ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ရသူ။ သင္ေၿပာႏိုင္ရန္သင္ရ မည္၊ ‘ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာဒီခေလးမ်ားကို ၾကီးၾကပ္အုပ္ရသူ၊ ဘုရားသခင္ကေစာင့္ေရွာက္ၿပဳစုရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္ၿပဳလုပ္ေစလိုသည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ သူတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာင္းမြန္စြာေအာင္ၿမင္ေအာင္ကူညီမစေပးပါမည္။’


ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။
Monday May 30, 2011  12:00       Posted by Rick Warren

.