ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 29/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Smiles When We Obey

ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ခိုင္းေစသမွ်အားလံုးကို အတိအက်လုပ္ေဆာင္သည္  ကမၻာဦးက်မ္း ၆ း ၃၃

ဘုရားသခင္က ေလွအၾကီးၾကီးေဆာက္ပါ ဟု သင့္ကိုေစခုိင္းလွ်င္ သင့္မွ ျပန္လွန္ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးခ်င္ပါမည္၊ ကန္႔ကြက္ခ်င္လာမည္။ ျပီးေတာ့ ခဏေဘးဖယ္ထားခ်င္လာမည္။ ေနာဧက ထိုသို႔မလုပ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ပါသည္။ တကမၻာလံုး မိုးရြာျခင္းမရွိခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေလွၾကီးကို ခိုင္းသည့္အတိုင္းေဆာက္ပါသည္။

နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းျခင္းကို ခဏဖယ္ထားျခင္းမရွိပဲ၊ ေႏွာင့္ေနွးၾကံ့ၾကာျခင္းမရွိပဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဘုရားခိုင္းခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ဆုေတာင္းပါရေစဦ လို႔မေျပာျခင္းပါ။ ဘုရားေစခိုင္းျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကံၾကာေနျခင္းဟာ နာခံမႈမရွိျခင္းလို႔ သတ္မွတ္ပါမယ္။

ရံဖန္ရံခါ တ၀တ္တပ်က္ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ိဳး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ေစခိုင္းခ်က္မ်ားကို စီခ်ေရးလိုက္ျပီး ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပမဲ့အခ်က္ကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္တယ္။ အျခားအခ်က္ေတြကိုေတာ့ လစ္လ်ဴျပဳတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ .. မိမိစိတ္သေဘာမက်ျခင္း၊ ခက္ခဲျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ လူၾကိဳက္နည္းပါးျခင္း စသည့္ ေစခိုင္းခ်က္မ်ားပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း အပတ္စဥ္တက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေတာ့ မေပးလႈျဖစ္ပါ .. ဆိုတာမ်ိဳး၊  ကြ်ႏ္ုပ္က်မ္းစာဖတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္တဲ့သူကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပါဘူး .. ဆိုတာမ်ိဳး၊  တ၀တ္တပ်က္ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

တလံုးတ၀တည္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  "ရႊင္လန္းစြာျခင့္ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ပါ" ဟု က်မ္းစာမွာ ေရးထားပါတယ္။  ဆာလံ ၁၀၀ း၂ ၊ ဆာလံဆရာ ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီး၏ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္ပါတယ္။ "အိုထာဝရဘုရား၊ အထံုးအဖဲြ႔ေတာ္လမ္းကို အကြၽႏ္ုပ္အားသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ အဆံုးတိုင္ေအာင္ လိုက္သြားပါမည္၊"  ဆာလံ ၁၁၉ း ၃၃ ဟုလည္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ပါမည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ရွင္ယာကုပ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားကို ေျပာၾကားသည္မွာ "
ူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ အက်င့္အားျဖင့္ေရာက္သည္ကို သင္တို႔သိျမင္ရၾက၏။ " ဟု ယံုၾကည္ျခင္းမွ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္၊က်င့္ၾကံျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရွင္းပါသည္။ သင္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္သာျဖစ္သည္။ သင့္၏ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ ဟုဆိုပါသည္။ သင္၏ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းက ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေခ်၊ ဘုရားသခင္အား ေက်နပ္၊ ျပံဳေပ်ာ္ေစပါသည္။

ဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။
Sunday May 29 2011  Posted by Rick Warren

.