ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကိုးစားျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 28/05/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope: 
"ေနာဧသည္ မျမင္ေသးေသာ အမႈအရာတို႔ကို ေဘာ္ျပေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရျပီးမွ၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံေသာစိတ္ရွိ၍၊ မိမိအိမ္သူ၊အိမ္သား တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္း ငွါ သေဘၤာကို တည္ေလ၏" ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၁ း ၇

တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္က ေနာဧကို စကားေျပာေသာျမင္ကြင္း ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ " လူေတြကို စိတ္ကုန္ခမ္းေလျပီ၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာ မင္းကလြဲျပီး ငါ့အေၾကာင္းစဥ္းစားတဲ့သူ မရွိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေနာဧ၊ မင္းကို ငါၾကည့္မိတဲ့အခါ ငါ့ကို ျပံဳးေပ်ာ္ေစတယ္။ မင္းရဲ့ အသက္ရွင္မႈက ငါႏွစ္သက္ သေဘာက်တယ္။ ေျမၾကီးႏွင့္တကြ သူတို႔ကို ငါေရလႊမ္းမိုးျပီး ဖ်က္ဆီးမယ္။ ျပီးေတာ့ မင္းႏွင့္ မင္းမိသားစုနဲ႔ ေျမၾကီးကို အသစ္ကေန ျပန္စတင္မယ္၊ မင္းနဲ႔ တိရိစာၦန္ေတြကို ကယ္တင္မယ့္ သေဘၤာကို မင္းစေဆာက္ပါ။ "

ဒီမွာ ျပႆနာ ၃ခုကို ေနာဧ အေနနဲ႔ စတင္ သံသယ ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။
၁။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမတိုင္ခင္မွာ ေနာဧ အေနျဖင့္ မိုးကို မျမင္ခဲ့ဖူးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဘုရားသခင္က ေျမၾကီးထဲမွ ေရဓါတ္ကို ေျမဆီလႊာထဲသို႔ လႊတ္ထားေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၂။ ေနာဧ က အနီးဆံုးပင္လယ္ႏွင့္ မိုင္ရာေက်ာ္ ကြာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ေနပါသည္။
၃။ တိရိစာၦန္တိုင္းကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ မလြယ္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ေနာဧ က ဘုရားသခင္ကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း က ဘုရားသခင္ကို ႏွစ္သက္ ျပံဳးေပ်ာ္ေစခဲ့ပါသည္။
ဘုရားသခင္ကို လံုး၀ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းသည္ သင့္ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆံုး အရာကို ဘုရားသခင္သိသည္ ဟု သင္ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဂတိတည္ေၾကာင္း သင္စိတ္ခ်သည္။ သင့္ျပႆနာကို ဘုရားသခင္က ေျဖရွင္းေပးသည္။ လိုအပ္ေသာအခါ၌ ဘုရားသခင္က မျဖစ္ႏုိင္တာကို လုပ္ေပးသည္။
ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း သည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားက မိဘ မ်ားအား  ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကို မိဘမ်ားက ႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ သင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းက ဘုရားသခင္ကို ရႊင္လန္းေစပါသည္။ က်မ္းစာက "ယံုၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္" ဟု ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၁ း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏ အသက္တာ ဘယ္အပိုင္းက႑မွာ ဘုရားသခင္ကို လံုး၀ယံုၾကည္ ကိုးစာရန္လိုပါသလဲ ?

ဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။
Burmese Daily Hope:  http://murann.com/dailyhope.htm English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.