ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ 26/5/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:
Faith is Something We Do

ညီအစ္ကိုႏွမတို႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ ေန႔တိုင္းစာရေသာအစာမရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ ေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတို႔ကိုယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ကိုမေပး ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ရွင္ယာကုပ္ ၂း၁၄-၁၅

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင္ခံစားရေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခု ထက္ပိုပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအား စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ ေရာေနၾကသည္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသို႔ လာၿပီး စိတ္ထဲတြင္ ထိေတြ႔ခံစားၾကသည္၊ လံႈ႔ေဆာ္မႈခံရသည္၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းဟု အဓိပၸါယ္မရပါ။

သမၼာက်မ္းစာမွေျပာသည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရေသာအရာသက္သက္မွ် မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းျဖင့္ဆိုေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခံစားခ်က္သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ လမ္းသို႔ထြက္၍ အိမ္ေျခမဲ့ အကူအညီမဲ့ လူတစ္ေယာက္အား ေတြ႔သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုသူမွာ ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ၿပီး ခ်မ္းတုန္ေနသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အ၀တ္အစားႏွင့္ ေနစရာေနရာလိုေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ “အားတင္းထား မိတ္ေဆြ၊ ဘာမွ စိတ္မပူနဲ႔၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန၊ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာထားၿပိး ၿပံဳးၿပံဳးေလးေနစမ္းပါ” ဟု သြားေျပာပါက ကၽြႏု္ပ္၏ ႀကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပသရာေရာက္ပါမည္လား။

ထိုသို႔လုပ္ရန္ ယံုၾကည္ျခင္း ဘာမွ မလိုအပ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ “မင္းရဲ႕နာက်င္ျခင္းေတြ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ငါလုပ္ႏိုင္တဲ့ဟာ အားလံုးလုပ္ေပးမယ္” ဟု ေျပာ သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတစ္ေလွ်ာက္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွေျပာသည္မွာ လူမ်ားစြာအား ခ်စ္ၾကင္နာျခင္းျဖင့္ သခင္ေယရႈသည္ စိတ္ထိေတြ႔ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ေယရႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပသခဲ့သည္။

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ပါက ထိုအရာႏွင့္ပါက္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ခုခုလုပ္ရမည္။ “ေကာင္းၿပီ မင္းအတြက္ ဆုေတာင္းေပးမယ္” ဟု သာမာန္ကာလွ်ံကာမွ် မေျပာသင့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာမ်ားအားျဖင့္ ျပသသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာမွ ေျပာေနပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။

Thursday May 26 2011 Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.