သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ေျမြ၏ အမွား ျဖစ္သည္ 25/5/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
But It Was the Snake’s Fault

ဘုရားသခင္ကလည္း သင္၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို သင့္အား အဘယ္သူေျပာသနည္း။ မစားရဟု ငါပညတ္ေသာ အပင္၏ အသီးကို စားၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ လူကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္၌ အပ္ေပး ေတာ္မူေသာမိန္းမသည္ ထိုအပင္၏ အသီးကို ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္ စားမိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထာဝရအရွင္ ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳၿပီးသနည္းဟု မိန္းမအား ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ မိန္းမက၊ ေျမြသည္ ကြၽန္ေတာ္မကို လွည့္စား၍၊ ကြၽန္ေတာ္မသည္ စားမိပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ (ကမၻာဦး ၃း၁၁-၁၃)

အာဒံသည္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွအသီးအား စားေၾကာင္း ဘုရားသခင္ သိသြားးေသာအခါ အာဒံသည္ လူသားဆန္စြာ အျပစ္အား ဧ၀အေပၚပံုခ်ခဲ့သည္။ ဧ၀သည္လည္း ပိုမိုေကာင္းေသာ ဥပမာအေနျဖင့္ ေျမြအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ယုတၱိက်က်စဥ္းစားေသာ္ အျပစ္သည္ ေျမြထံ၌သာရွိေပသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္အားသာ အျပစ္တင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

က်ရံႈးတတ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သဘာ၀သည္ မိမိကိုယ္မိမိ အျပစ္တင္မည့္အစား ထိုအျပစ္အား တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔) တစ္စံုတစ္ခုေပၚသို႔ ပံုခ်တတ္ေသာ ဗီဇ စရိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတာ္တြင္ သံမိႈႏွင့္အရိုက္ခံ၍ ဆူးရစ္သရဖူေဆာင္းကာ အဖိုးအခေပး၍လာခဲ့ေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ထိုအရာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားသူအား အျပစ္ပံုခ်ျခင္းမ်ားကို ရပ္တံ့လွ်က္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္ တြင္ အျပစ္ကင္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေပသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္ေခါင္းထဲတြင္ ယခုရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယမန္ေန႔က ဤ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း စာေစာင္မ်ားမွတဆင့္ ကမၻာတလႊားအား ရိုတ္ခတ္ေစခဲ့ေသာ အမွားတစ္ခု ကၽြႏု္ပ္လုပ္မိခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ Saddleback တြင္ အပတ္စဥ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာအရာမ်ားသည္ Pastor Rick ၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဘုရားသခင္ထည့္ေပး ထားေသာအရာမ်ားအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲမိေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ၿပီးခ့ဲေသာအပတ္က Saddleback မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေစခံခဲ့ေသာ Doug Fields မွ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ ဧည့္သည့္အေနျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ Doug သည္ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္သူျဖစ္ၿပီး မေန႔က ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမွာ သူ၏ တစ္ပတ္တာသင္ၾကားမႈမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ “ကေလးငယ္မ်ားအား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း သင္ၾကားျခင္း” အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမလွစြာ ကၽြနု္ပ္သည္ သင္ၾကားမည့္ စာရြက္မ်ားအား မွား၍ တည္းျဖတ္မိရာ Doug သည္ မည္သို႔ ေပါင္းသင္း ရမည္ကို မသိေသာသူကဲ့သုိ႔ထင္ရေလာက္ေအာင္ စိတ္ထိခိုက္သြားေတာ့သည္။

အမွားအား ျပန္၍စဥ္းစားရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုအျပစ္အား တစ္ခုခုေပၚလႊဲခ်ခ်င္ေနေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္နားလည္ မိသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားေနသည္။ သင္လည္းႀကံဳဖူးေကာင္း ႀကံဳဖူးမည္ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ “သူမက စားခိုင္းလို႔ပါ” “သူကက်မကို လွည့္စားလို႔ပါ” “သင္မစားရဘူးလို႔ ဘုရားသခင္ တကယ္ပဲ ေျပာလို႔လား” “သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မဲ့ဟာကို သိမ္းထားခ်င္လို႔ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့” ဟူေသာ အသံမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါ သင္ၾကားေကာင္း ၾကားေနမည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ခံရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သခင္ေယရႈ အမွန္တကယ္ေျပာခဲ့ပါသလား၊ (သို႔) အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျပစ္မ်ားေနာက္တြင္ ပံုးေအာင္းေနစရာ လိုေနပါေသးသလား။ အလံုျခံဳဆံုးျဖစ္မည့္ေနရာသည္ မည္သည့္ေနရာနည္း။ သခင္ေယရႈ၏ လက္၀ါးကားတိုင္ေတာ္ေအာက္တြင္လား၊ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မာနႏွင့္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထား ေသာ အရိပ္မ်ား၏ေအာက္တြင္လား။

သခင္ေယရႈ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ ပုန္းေရွာင္ေနရျခင္းအား ရပ္တံ့ေစေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သူ၏ေက်ူးဇူးေတာ္၌ သြားလာရန္၊ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဖဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။

Wednesday May 25 2011 Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">

.