သင္၏ကေလးမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၾကပါ 24/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope    Talk to Your Kids

“ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္္၊ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္။”  (တရား ၆း၆-၇)

သင္တစ္ခ်ိန္တစ္ခါမွ်ေတြးမိပါသလား၊ ကေလးမ်ားကိုမည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ရမည္ကိုသင္ၾကားေပးရၿခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အၿမန္ၿပင္ အစားအစာဆိုင္ကိုသြားလွ်င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အ လုပ္ လုပ္တာကို အာရံုစိုက္ေလ႔လာၾကည့္ပါ။ သင္ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လုပ္ဘူးသလဲ ႏွင့္သူတို႔ကိုမည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ရ မည္ကိုဘယ္သူသင္ၾကားေပးသည္ကိုေတြးမိပါသလား?

အေၾကာင္းအေပါင္းမသင့္၍၊  သူတို႔ဟာမိဘမ်ား။

အမွန္တရားမွာ၊ သင္၏ကေလးသည္ ဆက္သြယ္မႈ ကၽြမ္းက်င္ရန္လိုအပ္ေပသည္။  အကယ္၍ကေလးမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ရမည္ကိုမသင္ယူခဲ့ပါက၊သူတို႔၏အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္အခက္အခဲေတြ႔ၾက လိမ္႔မည္။

အေမႏွင့္အေဖသည္ ဆက္သြယ္ေရး ကိုအေကာင္းဆံုးသင္ၾကားေပးေသာဆရာမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၿခင္းၿဖင့္၊ဆက္သြယ္ေရးကိုကၽြမ္းက်င္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္က ပံုစံထုတ္သည္၊ မိသားစုတြင္၊ မိဘမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုလိုက္နာၿပီး၊ သားသမီးမ်ားကို အလားတူဘယ္လိုလုပ္ရမည္ကိုသင္ၾကားေပးေစသည္။ က်မ္းစာက။ “ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။”  (တရား  ၆း၆)

သင္ကေလးမ်ားကိုစကားေၿပာဆုိပါ။ သင္၏ယံုၾကည္ၿခင္းကိုသူတို႔နားလည္ရန္ၿဖန္႔ေ၀ေပးပါ။ က်မ္းစာက သင္ဘယ္မွာရွိရွိ၊ ခရီးသြားေနသည္ၿဖစ္ေစ၊ နားေနသည္ၿဖစ္ေစ၊ ၿပန္လည္ထေၿမာက္သည္ၿဖစ္ေစ။ အဓိကေသာ့ ခ်က္ကေတာ့၊  စကားစၿမည္ေၿပာၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။

၀မ္းနည္းဖြယ္ရာက၊ ကေလးအမ်ား ေလ႔လာသင္ၾကားရသည္မွာ လူၾကီးမ်ားကသူတို႔ႏွင့္စကားေၿပာသည္အခ်ိန္ သည္၊ သူတို႔ ေၿဗာင္းဆန္ေအာင္ ဆတ္ေဆာ့သည္အခါမ်ားမွာသာေၿပာဆိုၾကသည္။

ဤၿပႆနာကိုသင္ဘယ္လိုရွင္းမည္နည္း?  သင္ၾကားရသည္ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ကို ခုခံရန္ ထင္ၿမင္ခ်က္မယူရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ခေလးမ်ားေၿပာသည္မ်ားမွာသိတ္အဓိပၸါယ္မရွိပါ၊။ သူတို႔ကသင္ကိုစမ္းသပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ သူတို႔စကားလြတ္လပ္စြာေၿပာၾကပါေစ၊သင္သူတို႔ကိုအႏိုင္ယူမည့္ ပံုမေပၚပါေစႏွင့္။

သင္၏အိမ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားပါ၊ စကားမ်ားမ်ားေၿပာရန္။ စကားေၿပာရန္ တိက်ေသာအခ်ိန္ ရွိရန္ သင္၏အိမ္တြင္တည္ေထာင္ပါ။-- ညေနထမင္းစားသည္စားပြဲတြင္။  အကယ္၍ကေလးမ်ားစကားေၿပာလွ်င္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ထပ္၍နားေထာင္ပါ။

အနာဂတ္တြင္၊ အၿမန္ၿပင္ အစားအစာဆိုင္တြင္ ၀ယ္ယူသူသည္ သင့္အားေက်းဇူးတင္လိမ့္မည္။

ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။
Tuesday  May  24  2011  12:00 AM      Posted by  Doug Fields

.