ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္လိုျခင္း 22/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Developing the Desire to Do God’s Will

ေသာမကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔မသိသည္ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးကိုအဘယ္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္။ ေယာဟန္ ၁၅း၄

သင္သည္ ေယရႈကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိထားမိပါသလား?  သင္သည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးထင္သင့္အရာအတြက္ ေယရႈကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း၊  သင့္ဘ၀လမ္းအတြက္ ဘုရားရွင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။

ဘုရားရွင္ေပးေသာ ခြန္အားတစ္ခုမွာ "အရာရာတိုင္းကို ဘုရားရွင္အားျဖက္သန္းလုပ္ေဆာင္ရန္" ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ကို လိုက္နာ၊ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမွ ဘုရားရွင္အေၾကာင္းကို အလံုးစံု၊ အျပည့္အ၀ နားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားအလိုေတာ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ေလေလ  ဘုရားရွင္သည္ သင့္အလိုဆႏၵမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစမည္။ သင့္အတြင္းစိတ္ကို တိုးတက္ဖြံျဖိဳးလာေစမည္၊

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ပါမည္၊ ဘုရားရွင္ ေစခိုင္းသည့္အတိုင္း ဘာပဲျဖစ္ပါေစ .. လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အလိုဆႏၵမ်ားကို ဘုရားရွင္ထံ အပ္ႏွံ၊ စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါမည္။ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ေစပါမည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြန္အား၊ျပည့္ျဖိဳးလာမည္။ ဘုရာရွင္က သူ၏ အၾကံစည္တစ္ခုလံုးကို ျပပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္နားလည္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ဆံုးျဖက္ခ်က္ခ်ရမည္မွာ ဘုရားရွင္အၾကံအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္ေလာ .. မိမိအၾကံစည္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မည္ေလာ ..?။

သင္သည္ ဘုရားအလိုအတိုင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးလွ်င္ပင္၊ သင္သည္ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လွ်င္ ဘုရားရွင္က သင့္၏ ရိုးသား၊ ေျဖာင့္မတ္မႈအတြက္ ခြန္အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္မႈကိုလည္း ဘုရားရွင္သိပါသည္။  "အိုး..အဖဘုရား၊  ကြ်ႏ္ုပ္ ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ရန္ မေသခ်ာ၊မေရရာျဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာမွမသိပါဘုရား"  .. ဟု ၀န္ခံ၊ ဆုေတာင္းပါ။

ဘုရားရွင္သည္ ေက်းဇူးၾကီးလွပါသည္။ အလြန္စိတ္ရွည္ပါသည္။ "ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာမွမသိပါ၊ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ကို သိရွိ၊ လိုက္နာ၊ လိုက္ေလွ်ာက္လိုပါသည္" ဟု ဘုရားရွင္အား ေျပာလိုက္ပါ။

ဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။
Sunday May 22 2011 Posted by Jon Walker
ျမန္မာေန ့စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  http://murann.com/dailyhope.htm,  English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.