သင္၏ကေလးမ်ားေကာင္းသည့္အရာမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုရေအာင္ဖမ္းပါ 23/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Catch Your Children Doing Good Things

“မတရားေသာ သူ၏ စကားသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ ေစာင္းေျမာင္းတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ သူတပါးတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္တတ္၏။”(သု ၁၂း၆)

ကၽြန္ေတာ္သည္မိမိကုိႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားႏွင္အတူရွိေနလိုသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကသင္လဲလုပ္မည္ဟုမွန္းဆပါ သည္။ သင္အားပံုမွန္ အၿပစ္ရွာသူကိုေရွာင္သည္မွာလူ၏သဘာ၀ဘဲ။ သင္သည္ခေလး၏ကိစၥတြင္အေၿပာင္းအ လဲမရွိပါက၊ သူတို႔၏အေၿခအေနသည္သင္ကိုေရွာင္လိုၾကသည္။ သင္ဒါကိုၾကိဳက္မည္မဟုတ္ပါ။

သင္၏ခေလးအေၾကာင္းအရာအတြက္အသံုးၿပဳေသာစကားသည္။ က်မ္းစာကကၽြန္ေတာ္တို႔ေၿပာဆိုသည့္စကား မ်ားအတြက္ ေၿပာစရာအမ်ားရွိေပသည္။  သုတၲံက်မ္း  ၁၂း၆  “မတရားေသာ သူ၏ စကားသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ ေစာင္းေျမာင္းတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ သူတပါးတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္တတ္၏။” သင္၏စကားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသက္ဆက္ေသာစကားၿဖစ္သည္။  ဤစကားမ်ားသည္အစြမ္းထက္ သည္ႏွင့္မေမ႔ႏိုင္စရာမ်ားၿဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္သင္အစြမ္းထက္ေသာႏွင့္မေမ႔ႏိုင္စရာမ်ားကိုဘယ္လိုအသံုးၿပဳမည္နည္း၊ သင္၏ခေလးမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးထိေရာက္၍ အခိုင္အမာရပ္တည္ရန္?   ကေလးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈတြင္အခိုင္အမာရပ္တည္ရန္--

အေၿခခံ ၄ ခုသည္။

၁။ ေရာက္ရွိလာၿခင္း။  ၂။ အားကစား ။  ၃။ ပညာသင္ၿခင္း။ ႏွင့္  ၄။ အႏုပညာ တို႔ၿဖစ္ၾကသည္။

ခင္ဗ်ားႏွင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိၾကသည္မွာ လူသားသည္ အလြန္ထက္ၿမက္ေသာသူ၊ အႏုပညာကၽြမ္းက်င္သူ၊  ၾကည့္ရႈေကာင္းေသာအားကစားသမား၊ ႏွင့္ အလြန္အမင္းဆိုး၀ါးသူတို႔ၿဖစ္ၾကေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိုထက္နက္နဲေသာအရာလိုအပ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကေလးမ်ား၏စရိုက္၊  အရည္အခ်င္း၊ သူတို႔၏သေဘာထားလက္ေတြ႔ၿပသမႈ၊ ႏွင့္  သူတို႔ၿပသည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာအၿပဳအမူတို႔၏ ခံယူခ်က္လိုအပ္ေပသည္။ လုပ္ကိုင္လွ်င္အတိအက်လိုအပ္ေပ သည္။

ဥပမာ အားၿဖင့္

  • “ ခင္ဗ်ားထိုအေၿခအေနကို ကိုင္တြယ္တာကိုကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူတယ္”
  • “ခင္ဗ်ားသည္ ညီေတာ္အေပၚသည္းခံၿခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တအံ့တၾသၿဖစ္ရသည္”
  • “ခင္ဗ်ားသည္မိခင္အေပၚၾကင္နာတတ္သည္ကိုကၽြန္ေတာ္သိတ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္-ခင္ဗ်ားက မိခင္ကမေၿပာဘဲႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္တယ္”

ကမာၻေပၚတြင္မည္သူမွ် ခင္ဗ်ားလို ကေလးမ်ားအေပၚၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိၾကပါ၊-- ၿပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးမဟုတ္ပါ၊ သက္တူရြယ္တူမဟုတ္ပါ၊  ႏွင့္အၿခားလူၾကီးဆန္ေသာသူမဟုတ္ပါ။ သင္သည္ခေလးမ်ား၏အသက္တာတြင္ ဧရာမ ၿခားနားခ်က္လုပ္ႏိုင္သည္။သူတို႔၏ ေကာင္းေသာအရည္အ ခ်င္း ႏွင့္ ေကာင္းေသာအၿပဳအမူမ်ားကိုအတည္ၿပဳခ်က္ယူၿခင္းၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

သင္ဤအရာကိုလုပ္ႏိုင္သည္။  သူတို႔ၾကီးက်ယ္ေသာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကိုဖမ္းစီးပါ၊ သူတို႔သည္ ၾကီးက်ယ္ေသာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္။  သင္ကသူတို႔လုပ္သည္ကိုဖမ္းမိႏိုင္ရန္ၿပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။
Monday May 23, 2011  12:00 AM           Posted by Doug Fields

.