ဆုေတာင္း...ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ကာကြယ္ျခင္း 21/5/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope,
Prayer: The Hedge of Protection

သို႔ျဖစ္၍
ဆူးေစာင္ရန္း ႏွင့္ ကာထားမည္၊ ထြက္စရာမရွိေစျခင္းငွါ သူ႔ပတ္လည္၌ ေက်ာက္ရိုးတို႔လည္း တည္မည္။  သူသည္ ရည္းစားတို႔ကို လိုက္ေသာ္လည္း မရွိ။ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ပဲ ေနရေသာအခါ ေက်ာက္ေဆာင္ထဲသို႔ ငါျပန္သြားမည္။ ယခုေနရာထက္ ယခင္ေနရာ သာ၍ ေကာင္းသည္ ဟု ဆိုလိမ့္မည္။ ေဟာေရွ အနာဂတၱိက်မ္း ၂ း ၆-၇။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ ေဟာရွာ၏ ဇနီး ေဂါမာ တစ္ေယာက္၊ ရည္းစားမ်ား ေနာက္လိုက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က သူမ၏ ပတ္လည္တြင္ ဆူးေတာင္ရန္မ်ားျဖင့္ ကာထားခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားမွ ကင္းရွင္းေစျပီး၊ သူမ၏ ခင္ပြန္းေဟာင္း ဆီသုိ႔ ျပန္လွည့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေယာဘ ကိုလည္း သူ၌ ကာထားေသာ
ဆူးေစာင္ရန္းမ်ားကို ပယ္ရန္ စာတန္က ဘုရားသခင္အား ေယာဘကို စစ္ေဆးဖို႔ သြားေျပာခဲ့ပါသည္။ "ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာ၊ သူ႔အိမ္ႏွင့္ သူ႔ဥစၥာ ရွိသမွ် ပတ္လည္၌ ေစာင့္ထိန္း ကာထားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ..။ "

ယခုမူကား လက္ေတာ္ကို ဆန္႔၍ သူ၏ဥစၥာရွိသမွ်ကို ထိုခိုက္ေတာ္မူလွ်င္ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကို စြန္႔ပယ္ပါလိမ့္မည္ .. ဟု  ထာ၀ရဘုရားကို ျပန္ေလွ်ာက္ေလသည္။ ေယာဘ၀တၱဳ ၁ း ၁၀-၁၁

ေပတရု၏ အသက္တာတြင္လည္း ကာထားေသာ
ဆူးေစာင္ရန္းကို ပယ္ရွား၍ စစ္ေဆးျခင္းခံရန္ အလားတူ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ "တဖန္ ဘုရားသခင္က ရွိမုန္၊ ရွိမုန္.. ဂ်ံဳဆန္ကို ဆန္ကာႏွင့္ ခ်သကဲ့သို႔ စာတန္သည္ သင္တို႔ကို ခ်ရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေတာင္းသည္ျဖစ္၍.."  ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၂၂ း ၃၁

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ရေသာသူမ်ား အတြက္ ဤ
ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘုရားသခင္ထံမွ သူတို႔အား ဆူးေတာင္ရန္ျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းဖက္ႏိုင္ရံုမွ် မက မေကာင္းေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွလည္း ကာကြယ္ျခင္း ခံရရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေပ်ာက္ေသာသားကဲ့သို႔ ကေလးမ်ားအတြက္ မေကာင္းသည့္ လမ္းမွားထဲသို႔ ေသြးေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္အား ကေလးမ်ားကို
ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ ဆုေတာင္းပါ။

က်မ္းစာက "ခ်မ္းသာရမည့္အေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း တို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သူေတာ္ေကာင္း ဆုေတာင္း၍ အရွိန္ၾကီးေသာ ပဌာနာသည္  အလြန္ တန္ခိုးပါ၏။" .. ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ ၅ း ၁၆

ဘာသာျပန္ျဖစ္သည္။
Saturday May 21 2011  Posted by Jon Walker

ျမန္မာဘာသာ.. Burmese/Myanmar :  http://murann.com/dailyhope.htm English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.