သင္မည္သို႔ခံစားေနပါေစ..ဘုရားရွင္အျမဲအလုပ္လုပ္ေနသည္ 15/5/2011


ေဇာ္ေအာင္  Daily Hope:
God is at Work, No Matter How You Feel

သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ ေတာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ မိႆဟာရေတာ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။ ၂ေကာ ၁၃ း ၁၄

ယေန႔ဆုေတာင္းခ်က္အျဖစ္ ဖတ္ရႈရန္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေပသည္။
- သခင္ေယရႈတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္သမၼာတရား အျပည့္ရွိေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ထိုေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္သမၼာတရားကို ေပးသနားေတာ္မူပါ ( ေယာဟန္ ၁ း ၁၄)

- ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ကြ်ႏ္ုပ္သည္အလုပ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ငါ့ခ်စ္ေမတၱာသည္ ဘုရားရွင္ကိုျဖက္၍ အျခားသူမ်ားကိုသက္ေရာက္ေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အျခားသူတစ္ဦးကို ခ်စ္ေမတၱာျပရန္ ခက္ခဲေနပါက၊ ဘုရားရွင္ကိုျဖက္မွသာ ထိုသူ႔ကိုခ်စ္ေမတၱာျပႏိုင္ေၾကာင္း ငါစိတ္ခ်သည္။ ( ဂလာတိ ၂ း ၂၀-၂၁)

- ဘုရားရွင္လိုအပ္ေသာအဆင့္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္  "သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ဘုရားရွင္လိုအပ္ေသာအဆင့္သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ေရာက္ရွိမည္" ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယံုၾကည္သည္။ (သင္တို႔တြင္ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳစျပဳေတာ္မႈေသာ သူသည္၊ ေယရႈခရစ္၏ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ ၿပီးစီးလ်က္ျပဳေတာ္မူမည္ဟု ငါသေဘာက်၏။  ဖိလိပၸိ ၁ း ၆)

- ေက်းဇူးတင္သည္၊ သခင္ေယရႈရွင္...။ ကြ်ႏ္ုပ္အား ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္သမၼာတရားကို လႊမ္းမိုး၊ျပည့္၀ေစသည့္အတြက္ ေက်းဇူးၾကီးလွေပသည္။ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ သန္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာရျပဳျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ထာ၀ရအျမဲတေစ ေက်းဇူးေတာ္၊ သနားဂရုနာေတာ္ ႏွင့္ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ကြ်ႏ္ုပ္အေပၚ ျပည့္လွ်ံသက္ေရာက္ပါေစ။  (က်မ္းစာလာသည္ကား၊ သူသည္စြန္႔ႀကဲၿပီ။ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အား ေပးကမ္းၿပီ။ ၂ေကာ ၉ း ၈)

Sunday May 15 2011 Posted by Jon Walker.

.