စရိုုက္လကၡဏာ - သင့္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ သင္မည္သူျဖစ္ျခင္းက ပို၍အေရးႀကီးသည္။ 18/5/2011


မီမီခ်ိဳ


မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ (ဧဖက္ ၁း၁၁)

ကေလးမ်ား၏ အက်င့္စရိုုက္မ်ားအား ကူညီပံုုသြင္းေပးရန္မွာ မိဘမ်ား၏ အေရးအႀကီးဆံုုး တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ထဲမွတစ္ခုုျဖစ္သည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ေျပာဆိုုလုုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ အသက္ရွင္မႈပံုုစံမ်ားသည္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ သားသမီးမ်ား၏ စရိုုက္မ်ားအတြက္  စံနမူနာေပးသည္။ သိုု႔ေသာ္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ကေလးမ်ားႏွင့္ အထူထိုုင္၍  ၄င္းတိုု႔၏ အျပဳအမူ အက်င့္စရိုုက္မ်ားအေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာဆိုုျခင္းမွာ ပိုု၍အေရးႀကီးသည္။

ကၽြႏ္ုု္ပ္တိုု႔၏ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ”မိမိတိုု႔လုုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ားထက္ မိမိတိုု႔ဘယ္လိုုလူျဖစ္လာမလဲ” ဆိုုေသာအရာသည္ ပိုု၍အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရန္လိုုအပ္သည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔သည္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ သားသမီးမ်ား၏ အနာဂါတ္ အလုုပ္အကိုုင္ရပ္တည္မႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ေပးခ်ိန္တြင္ သူတိုု႔၏ အက်င့္ စရိုုက္ မ်ားကုုိလည္း ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတိုု႔သည္ ထိုုအလုုပ္အကိုုင္မ်ားကိုု ေကာင္းကင္ႏိုုင္ငံ သိုု႔ မယူေဆာင္သြားႏိုုင္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ သူတိုု႔၏ အက်င့္စရိုုက္မ်ားသည္ သူတိုု႔ႏွင့္အတူပါသြားပါလိမ့္မည္။

“ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုုစိတ္သေဘာကိုု သင္တိုု႔၌လည္း ရွိေစၾကေလာ့” ဟုု ဖိလိပၺိ ၂း၅ တြင္ ေျပာထားသည္။ ဤသိုု႔ျပဳလုုပ္ပါက ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔သည္ မိမိစရိုုက္လကၡဏာကိုု ထာ၀ရကာလ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ကေလးမ်ားအား ယခုုဘ၀အသက္တာသည္ ေနာင္တမလြန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရန္ လိုုအပ္သည္။ ဤေနရာသည္ ”အဆင္သင့္ျပင္ရမည့္ အဆင့္” ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚမွ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရုုန္းကန္လႈပ္ရွားရေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ စရိုုက္လၡဏာမ်ား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုုမိုုတူလာေစရန္အတြက္ ႀကီးထြားရန္ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာရာ ေနရာျဖစ္ေပသည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔အား ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ေစေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုုမွသာ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံုုသိုု႔ေရာက္ေသာအခါ ၀ိညာဥ္ႏိုု႔စုုိ႔ကေလးငယ္မ်ား မျဖစ္ၾကေတာ့မည္  ျဖစ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ကေလးမ်ားအား ဘ၀သည္ အၿမဲတမ္းလြယ္ကူေနမည္မဟုုတ္ေသာေၾကာင့္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ခံရမည္ကိုု ေမွ်ာ္လင့္ထားရန္ ေျပာဆိုု အသိေပးရန္လိုုအပ္သည္။ သူတိုု႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဆး ခံရမည္။ ေက်ာင္းၿပီးသြားေသာအခါ စစ္ေဆးခံရမည္။ သူတိုု႔၏ အလုုပ္အကိုုင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သူတိုု႔၏ သားသမီးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စစ္ေဆးခံရမည္။ ဘ၀တြင္ သူတိုု႔ ရင္ဆိုုင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အေကာင္းအဆိုုး အေျခအေနတိုုင္းသည္ သူတိုု႔၏ အက်င့္ စရိုုက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုအေမြေတာ္သည္ကား၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ ျပင္္ဆင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေစ မည္အေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ ေသာ သင္တို႔ အဘို႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌ သိုထား လ်က္ရွိေသာ အေမြတည္း။ အရည္က်ိဳ၍ စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပ်က္ဆီးတတ္ ေသာေရႊကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းထက္၊ သင္တို႔ယံုၾကည္ျခင္းကုိ စစ္ေၾကာစံုစမ္းေသာ အရာသည္ သာ၍ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယရႈခရစ္ေပၚထြန္း ေတာ္မူေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္အလိုငွါ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ ရွက္ျခင္းကို ခံရေသာအေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ယခုခဏခံရ၍ ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုေထာက္၍ ရႊင္လန္းေသာ စိတ္ရွိ ၾက၏။ (၁ေပ ၁း၄-၇)

­­

ဤအရာမ်ားသည္ ဘုုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ အက်င့္စရိုုက္မ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အရည္­အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုုက်မ္းပိုုဒ္မ်ားကိုု ယူ၍ သင္၏ကေလးမ်ားအား အလြတ္က်က္ ေစျခင္းျဖင့္ သူတိုု႔သည္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္း ရာတြင္ မိမိအသက္တာမွ ထိုုက႑မ်ားအတြက္ စတင္ လုုပ္ေဆာင္လာႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။  ထိုုသိုု႔ လုုပ္ေဆာင္ပါက သမၼာက်မ္းစာမွေျပာသည္မွာ သူတိုု႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုုမိုု တူလာမည္ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာဘာသာ http://murann.com/dailyhope.htm English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.