ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ အေစခံျခင္း အေၾကာင္းရင္း 19/5/2011


မီမီခ်ိဳ

အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား . . . ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ (ဧဖက္ ၂း၁၀)

သင္၏ သားသမီးသည္ အသက္ ၅ ႏွစ္ (သိုု႔) ၅၀ ႏွစ္ ျဖစ္ပါေစ သူတိုု႔သည္ ဘုုရားသခင္အား အေစခံရန္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရန္လိုုအပ္သည္။ အသက္ရွင္ေသာ သမၼာက်မ္းစာမွေျပာသည္မွာ  ”အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ (ဧဖက္ ၂း၁၀)

ေကာင္းကင္ႏိုုင္ငံေတာ္သိုု႔ ေရာက္သည့္အခါ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔လုုပ္ရမည့္ အလုုပ္တစ္ခုုမွာ ဘုုရားသခင္အား အေစခံ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဤေျမႀကီးေပၚတြင္လည္း ဘုုရားသခင္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔အား ဘာလုုပ္ေစလိုုမည္ကိုု ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ကိုု အေစခံျခင္းအတြက္ ေလ့က်င့္ေစလိုုမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုု႔ေၾကာင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ကေလးမ်ားကိုု အျခားသူမ်ားအား ဘုုရားရွင္နာမ၌ စတင္ အေစခံရန္ အားေပး တိုုက္တြန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေလာကတြင္ ဘုုရားရွင္အား မည္သိုု႔အေစခံရမည္ကိုု မသိပါက ေကာင္းကင္ ႏိုုင္ငံေတာ္တြင္ သူ႔အား အေစခံရန္ မည္သိုု႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း။

ကၽြနုု္ပ္တိုု႔သည္ ကေလးမ်ားအား ဘုုရားသခင္သည္ သူတိုု႔အား ဤကမၻာႀကီးေပၚတြင္ တီဗြီၾကည့္ရန္ (သိုု႔) ဂိမ္း(မ္) ကစားရန္အတြက္မွ်သာ ထားျခင္းမဟုုတ္ဘဲ အျခားသူမ်ားအား ကူညီရန္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရန္ လိုုအပ္သည္။ ထိုုအရာသည္ ဘ၀အသက္တာ ဟူသည္အား ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ရွာေဖြနားလည္လာ ရေသာ ”မိမိ အသက္တာ အား အျခားသူမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္း” ပင္ ျဖစ္သည္။

သင္မည္သိုု႔ ပါ၀င္ကူညီ မလဲ။ သင့္ကေလးငယ္သည္ မည္သိုု႔ ပါ၀င္ကူညီမလဲ။ ဤေမးခြန္းကိုု သင့္ကေလး ငယ္အား ကူညီေျဖဆိုုေပးရန္ လိုုပါသည္။ သူတိုု႔ေတြ ဘယ္လိုုျပန္ေပးဆပ္မလဲ။ ဘုုရားေပး စြမ္းရည္မ်ားကိုု မည္သိုု႔ အသံုုးခ်လိမ့္မလဲ။ ထိုုအရာေတြကိုု သူတိုု႔ကိုုယ္သူတိုု႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ပဲ သံုုးမလား၊ အျခား သူမ်ားကိုု ကူညီရန္အတြက္ သံုုးမလား။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကိုု ေငြမ်ားစြာရွာရန္အသံုုးခ်ၿပီး အၿငိမ္းစားယူကာ သက္ေသာင့္သက္တာႏွင့္ ေသဆံုုးသြားရန္ ဟူသည့္ မိမိအတြက္မိမိအက်ိဳးရွိရန္သာ အသံုုးခ်ရန္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမွ သင္ၾကား လွ်က္ရွိသည္။ ထိုုအရာသည္ အိပ္မက္ပမာ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔သည္ ထိုု႔ထက္ပိုု၍ လုုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔အထဲမွ သိၾကသည္။ အသက္တာတြင္ ထိုု႔ထက္ ပိုုမိုုႀကီးမားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း အလိုုလိုုသိၾကသည္။ ထိုုအရာကိုု ရံႈးနိမ့္မွာေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းျဖင့္ ဖံုုးကြယ္ေကာင္း ဖံုုးကြယ္ထားႏိုုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲရန္လုုပ္ေဆာင္လိုုေသာ ဆႏၵမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

သင့္အသက္တာတြင္ သူတစ္ပါးအတြက္ မည္သည့္အရာအားျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီမည္နည္း။ သင္တို႔သည္ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို အသီးအသီး ခံရသည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္၏ အထူးထူးအျပားျပားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ဘ႑ာစိုးေကာင္းကဲ့သို႔၊ အခ်င္းခ်င္းေဝငွေပးကမ္းၾကေလာ့ ။(၁ေပ ၄း၁၀)

သင့္ကေလးငယ္အား သူတိုု႔၏ ၀ိညာဥ္ဆုုေက်းဇူး၊ ႏွလံုုးသား၊ စြမ္းရည္၊ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြးႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထူးခၽြန္သည္ကိုု ကူညီရာေဖြေပးပါ။  ကေလးငယ္အား မည္သည့္ေနရာတြင္ အႀကီးမားဆံုုး ပါ၀င္ကူညီႏိုုင္မည္ကိုု ကူညီရွာေဖြေပးျခင္းသည္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ အႀကီးမားဆံုုးလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေသာ အရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုုျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္မူရင္း
05/19 The Reason We Serve
Thursday May 19 2011 Posted by Rick Warren

ျမန္မာဘာသာ http://murann.com/dailyhope.htm English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.