မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္သည့္အခါအေၿမာ္အၿမင္ရွိပါ 17/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Choose Your Friends Wisely

“အလဲြမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ဓေလ့ ယိုယြင္းတတ္၏။”  (၁ေကာ ၁၅း၃၃)

ကေလးမ်ားေက်ာင္းစတင္သြားသည့္အခ်ိန္အခါတြင္၊ သင္၏အေၿခခံ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသူတို႔၏အသက္တာတြင္ မရွိေတာ့ပါ။သူတို႔သည္စတင္၍ သက္တူတန္းတူတို႔၏အရွိန္အ၀ါကိုအသံုးၿပဳလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ၾကီးလာ ၾကသည္ႏွင့္အမွ်၊သူတို႔ႏွင့္အဆင့္အတန္းတူမ်ားႏွင့္သာေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္စကားစၿမည္ေၿပာဆိုၾကရမည္၊သူတို႔၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ မည္သူေတြၿဖစ္မည္နည္း။ မိဘမ်ားကကေလးေတြကိုနားလည္ေစရမည္၊ သူတို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားက သူတို႔အေပၚ သို႔ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿခင္းႏွင့္မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အေရးၾကီးေၾကာင္းမ်ားကို အကူအညီေပးၾကရမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကိုအားေပးရမည္၊ မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္ရာတြင္မိမိကိုၿမင့္တင္ေပးမည့္သူကိုေရြးၾက ရမည္၊ မိမိကိုဆြဲခ်မည့္သူမၿဖစ္ေစရ။  အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳမည့္သူႏွင့္ အသက္တာတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈရွိမည့္သူမ်ား၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အေၿခခံအေၾကာင္းသည္ေအာင္ၿမင္မႈႏွင့္ဆံုးရႈံးကိုအဆံုးအၿဖတ္ေပးမည့္ သူသည္ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္မိတ္ေဆြၿဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ပိုမိုၾကိဳးပန္းရန္ ေစ႔ေဆာ္မႈေပးမည့္သူ သို႔မဟုတ္ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ဆြဲခ်မည့္သူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တရားသၿဖင့္ရထိုက္သည္ကိုဘယ္အသက္အရြယ္တြင္မဆိုလိုခ်င္ၾကသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ၊ႏွင့္လက္သင့္ခံၿခင္းကိုေလ့လာၾကည့္ရႈေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဖၚေရြစြာဆက္ဆံ၍အဖြဲ႔သားၿဖစ္ခ်င္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ?  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင္ကဒီလို ဆက္သြယ္မႈေပးခဲ့သည္။  က်မ္းစာက   “ထိုအတူ၊ အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တကိုယ္တည္း ျဖစ္၍၊  အသီးသီး အဂၤါခ်င္း ျဖစ္ၾက၏။”  (ေရာ ၁၂း၅)

ကေလးေတြကိုဤအမွန္တရားသင္ေပးၿခင္းသည္အေရးၾကီးသည္၊ ဘုရားသခင္ကဖန္ဆင္းထဲကအၿခားသူမ်ား ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္ၿဖစ္သည္ႏွင့္အၿခားသူမ်ားကိုလိုအပ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႕အဖြဲ႔အစည္း ကဆန္႔က်င္ဘက္သင္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ယာဥ္ေက်းမႈသည္ အလြန္အမင္းတစ္ဦးခ်င္း၊ လူတိုင္းသည္ တာေ၀းခရီးသည္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ကိုယ္ကိုကိုယ္ဂရုစိုက္ၾကရမည္ႏွင့္ကို၀ါသနာပါအရာကို ၾကည့္ရႈပါ။ ဤအရာသည္ကေလးမ်ားကိုအားေပးမႈမရွိဘဲထားခဲ့သည္ႏွင့္နားလည္ခံယူတတ္ၿခင္းမရွိဘဲပိုင္ဆိုင္ ပစၥည္းလဲမရွိၾကပါ။ ဤကဲ့သို႔ၿဖစါရ၍ စိတ္အားငယ္ၿခင္းႏွင့္ အၿခားစိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ေသာနာမက်န္းၿဖစ္ၿခင္းမ်ား ၿပင္းထန္လာသည္။?

အမွန္တရားသည္၊ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာက်န္းမာသည့္အသက္တာၿဖင့္ေနထိုင္ရန္လိုသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏အသက္တာတြင္လူမ်ားလိုအပ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္က်န္းမာ၍အေထာက္အကူေပးေသာ အဆက္ အသြယ္ မ်ားလိုအပ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းလိုအပ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း အၿခား အဖြဲ႔အစည္းမွလိုအပ္သည္။ ဤအရာသည္၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္သည့္ေနရာ(ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း)ၿဖစ္သည္။

စံ၀င္းခ်ိဳ .ဘာသာျပန္သည္။
Tuesday May 17, 2011   12:00AM     Posted by Rick Warren

.