ဘုရားသခင္သူတို႔ကိုခ်စ္ေၾကာင္းခေလးမ်ားသိရွိနားလည္ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္ 16/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Children Need to Know God Loves Them

“အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာ တို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခိုး ေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌ မိမိတို႔သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏။”(ဗ်ာ ၄း၁၁)

စကားေၿပာဆိုေနၾကသည္ထဲမွမိဘမ်ားသည္ခေလးမ်ားႏွင့္ေၿပာဆိုၾကရန္လည္းလိုအပ္ေပသည္၊  ပထမအေရး အၾကီးဆံုးကေလးမ်ားကိုေၿပာရမည့္အေၾကာင္းအရာသည္၊ ဘုရားသခင္သည္သူတို႔ကိုဖန္ဆင္းၿခင္းႏွင့္ခ်စ္ခင္ ၿခင္းအေၾကာင္းၿဖစ္ေပသည္။

ခေလးမ်ားနားလည္ရန္မွာ၊ သူတို႔ကိုဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည္၊ ဘုရားသခင္၏ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ အသက္တာတြင္ နားလည္ခံယူတတ္ၿခင္းမရွိပါ။ ေဟရွာယ ၄၄ကေၿပာသည္မွာ “သင့္ကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာဘုရား၊ ဘြားစကပင္ သင့္ကိုျပဳျပင္၍၊ ေနာင္၌လည္း မစလတံ့ေသာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကြၽန္ယာကုပ္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာသူေယရႈရုန္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။” (ေဟရွာ ၄၄း၂)

ခေလးမ်ားသိရန္မွာဘုရားသခင္သည္သူတို႔အားစိတ္ကူး၊အေတြးအေခၚမ်ားကိုၿမင့္တင္ေပးသည္။ သူတို႔သည္တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။  သူတို႔သည္အစီအစဥ္မရွိၾကပါ၊ ဒါေပမဲ့တိုက္ဆိုင္မႈလဲမဟုတ္ပါ၊သူတို႔ကို ဘုရားသခင္ကသိတယ္ႏွင့္ခ်စ္သည္၊ သေႏၡတည္ကထည္းကၿဖစ္သည္။

ယခုဘယ္မိဘမွ ပကတိ ၿပည့္စံု ေကာင္းမြန္သည္မရွိပါ၊ သူတို႔သည္ေကာင္းေသာေန႔ႏွင့္ဆိုးေသာေန႔မ်ားရွိၾက သည္။ ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္မွာမရွိပါ။  သူ၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာသည္ဒီအေၿခအေနအေပၚအေၿခမခံပါ။ ဘုရားသခင္ သည္။ တေန႔ခ်စ္သည္ ေနာက္တေန႔မခ်စ္ဘူးဆိုတာမဟုတ္ပါ၊သူ၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာသည္ ထာ၀ရၿဖစ္သည္၊ အေၿပာင္းအလဲမရွိပါ။ ဤအရာသည္သူ၏စရိုက္ၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္မည္သူမည္၀ါ၊ ဘာလုပ္သလဲ မလိုအပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းကိုရပ္၍မရပါ၊ ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖန္ဆင္း သည္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခ်စ္ရန္လုပ္ထားသည္။

ခေလးေတြဒါကိုသိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔ကိုေၿပာရန္မွာ၊ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းကိုဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္မည္။အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင္ကသူကိုၿပန္ခ်စ္ႏိုင္ရန္၊လုပ္ႏိုင္စြမ္းေပးထားသည္။ ဤအရာသည္၀တ္ၿပဳကိုး ကြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ခေလးမ်ားကိုေၿပာရန္မွာဒီေသာ့ခ်က္ကိုစီစဥ္ရန္ အေရးၾကီးသည္---ကၽြန္ေတာ္၏ အသက္တာ၌ဗဟိုသည္ဘာလဲ?

သင္၏အသက္၏ဗဟိုသည္ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊၀တ္ၿပဳၿခင္းၿဖစ္သည္။ ခေလးမ်ားၾကီလာသည္ႏွင့္သူတို႔၏အသက္တာ ကိုဗဟိုၿပဳႏိုင္သည္။ အၿခားသူမ်ားေတြးေခၚသလို( အရည္အခ်င္းတူသူ ဖိအားပမာဏ) ၊  အားကစား၊ ေက်ာင္း၊  မိသားစု၊ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား။ ပိုက္ဆံ၊ သို႔မဟုတ္  ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းၿခင္း။ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ဘာၿပႆနာမွမရွိပါ။ ဘုရားသခင္ကဤအရာမ်ားကို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္သာရာၾကည္ႏႈးမႈ ရရန္ဖန္ဆင္းထားသည္။  ထိုအရာမ်ားသည္ အသက္တာ၏ဗဟိုႏွင့္မပတ္သက္ပါ၊သူတို႔သည္ မၾကာရွည္ၾကပါ။

သင္၏အသက္တာ၏ဗဟိုတြင္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းထားေသာ္၊ ဤအရာသည္ထြက္သြားမည္။ အသက္တာ၏ ဗဟိုတြင္ေငြထားလွ်င္ သင္ရႈံးမည္၊ သင္၏အသက္တာ၏ဗဟိုတြင္ က်န္းမာေရးေရာက္ရွိလာလွ်င္၊ ဆံုးရႈံးႏိုင္ သည္။  ဤအရာအားလံုးသည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ႏွင့္သင္သည္ရင့္က်က္လာေသာ္လည္းလံုၿခံဳမႈမရွိပါ။ သင္၏အသက္တာဗဟိုတြင္ ဘုရားသခင္ကိုထားလွ်င္ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ကိုသင္ထံမွယူေဆာင္မသြားႏိုင္ပါ။

မိဘမ်ား၏အဓိကတာ၀န္ရွိၿခင္းသည္၊ ကေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္အားခ်စ္ခင္္ၿမတ္ႏိုးၾကရန္သင္ၾကားေပးရၾက မည္။ ဤအရာသည္ ပထမ အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာေရြးရန္အခြင့္အလမ္းၿဖစ္သည္။ ခေလးသည္က်က္မွတ္ရ မည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဤအရာသည္၊ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္သူတို႔ခဏခဏသူတို႔အသက္တာတြင္ေနရာ တိုင္းတြင္ေတြ႔ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုအသက္တာ၏အလည္ဗဟိုတြင္ထားမလား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္ကိုသင္၏အသက္တာအလည္ဗဟိုတြင္ထားမလား?

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ခေလးမ်ားသည္ဘုရားသခင္သူတို႔ကိုဖန္ဆင္းၿပီးခ်စ္ေၾကာင္းကိုသိရွိနားလည္ၾကၿပီး၊ သူတို႔၏အသက္တာ၏အလည္ဗဟိုတြင္ဘုရားသခင္ကိုထားလွ်င္ သူတို႔သည္ခိုင္ၿမဲစြာရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔ကိုစိန္ေခၚသူမ်ားကို  ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကသည္။

Monday  May 16, 2011  12:00 AM     Posted by Rick Warren

.