ဘုရားသခင္သည္ မိမိႏွင့္ စကားေျပာရန္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မရွိပါ 13/5/2011


လွမင္းသူ
သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္အေစအပါးကြၽန္မျဖစ္၊ သားပင္ျဖစ္ၾက၏။ သားျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံလည္း ျဖစ္ၾက၏။

ဂလာတိ ၄း၇

ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္က ဘုရားကို သတိရဖို႔ရန္ အားေပးပါတယ္။

ဘုရားသခင္မွာ အလုပ္မ်ားေနလို႔ မအားမလပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ "ထာဝရဘုရားသည္ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပဌနာ ျပဳေသာသူအေပါင္း၊ တို႔၏အနီး အပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏၊၊" လို႔ ဆာလံ ၁၄၅း၁၈ မွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဘုရားမွာ စကားေျပာရန္အတြက္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သူဟာ အျမဲတမ္းအနားမွာ ရွိေနပါတယ္။ "တျခားအားတဲ့ အခ်ိန္က်မွပဲ လာခဲ့ပါ" လို႔လည္း သူဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါဘူး။

ဘုရားသခင္ဟာ မိမိလိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို အရမ္းေပးခ်င္ပါတယ္။
"သင္တို႔သည္ အဆိုးျဖစ္လ်က္ပင္ကိုယ္သားတို႔အာ

း ေကာင္းေသာအရာကိုေပးတတ္လွ်င္၊ ထိုမွ်မကေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာ သူတို႔အား၊ ေကာင္းေသာအရာကိုသာ၍ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။" လို႔လည္း ရွင္မႆဲ ၇း၁၁ ကလည္း ဆိုထားပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ မိမိနာက်င္စြာ ခံစားရမွဳကို ကရုဏာသက္ပါတယ္။
"ထာဝရဘုရားသည္ က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ရွိေသာတို႔ႏွင့္ ႏွလံုးေၾကကြဲ ေသာ သူတို႔ကို နီးေတာ္မူ၏။ ေနာင္တရွိ၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။" လို႔ ဆာလံ ၃၄း၁၈ မွာလည္းဆိုထားပါတယ္။ မိမိနာက်င္စြာ ခံစားရရင္ ဘုရားလည္း နာက်င္စြာ ခံစားရပါတယ္။မိမိ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနရင္ ဘုရားလည္း ၀မ္းနည္းပူေဆြးရပါတယ္။ သူဟာ မိမိနဲ႔အတူ အျမဲရွိပါတယ္။ သူဟာ မိမိကို ဂရုတစိုက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ဟာ သတင္းေကာင္းတရပ္ပါပဲ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

ရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားမွ ၁၃ရက္ ေမလ ၂၀၁၁ ပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာ Burmese:  http://murann.com/dailyhope.htm   English: http://murann.com/dailyhope1.htm
.