မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္ (ဘုရားရွင္ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္) 8/5/2011


ေဇာ္ေအာင္
Daily Hope:  Parenting with the Lord’s Prayer: God Protects
“… but deliver us from evil.” (Matthew 6:13 NIV)

သားသမီးမ်ားအတြက္ ေလာကၾကီးသည္ မလံုျခံဳမႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းကို သံသယရွိစရာမလိုပါ။ ေျမးမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လံုျခံဳမႈ ပိုျပီးနည္းသြားေလျပီ။ ကြ်ႏိုပ္ထက္ ၾကီးျပင္းလာေသာဘ၀ႏွင့္ ၾကည့္ပါက  ကြ်ႏ္ုပ္သားသမီးမ်ားမွာ လံုျခံဳမႈ ပိုနည္းေနပါသည္။ မိဘမပါပဲ ကေလးအျပင္ထြက္ ေဆာ့ကစားမႈကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ မိမိ ဆိုင္ကယ္ကို ပန္းျခံတစ္ခုမွာ ရပ္ျပီး ပစ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

အခက္အခဲ၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ အျပစ္လုပ္ျခင္း၊ ပံုမမွန္ျခင္း၊  ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ျခင္း .. စသည္တုိ႔ရွိသည္။ သားသမီးမ်ား အင္တာနက္၊ တီဗြီၾကည့္ျခင္း မွ အက်င့္ဆိုးမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းမွာ လိင္ကိစၥ ေျပာျခင္းမ်ား စသည့္တို႔တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မိဘမ်ား ဘာတတ္ႏိုင္မည္နည္း။ သူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ။

စာတန္မာနတ္ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားမွ သားသမီးမ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ္ၾကမည္နည္း။ သူတို႔မွာ သင္တို႔မ်က္ေစ့ေအာက္ အျမဲရွိမေနေသာေၾကာင့္ အရာရာတြင္ လိုက္လံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သင့္မလုပ္ႏိုင္ပါ။

သို႔ရာတြင္ သင္မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ကာကြယ္ေပးရန္ တတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ .. ဆုေတာင္းပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါသည္။ သင့္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေန႔ရက္တိုင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ဆုေတာင္းေပးရန္ လိုပါသည္။ သားသမီးမ်ား ပြဲလမ္းသဘင္ သြားပါက .. ဆုေတာင္းေပးပါ။ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းသြားလွ်င္ ဆုေတာင္းေပးပါ။ .. အိုအဖ .. စာတန္လက္မွ ေျဖလြတ္ေပးပါ .. ဟု ဆုေတာင္းပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈကို ဘုရားသခင္အေျဖေပးျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏စြမ္းအားျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သာ လြတ္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။
“… but deliver us from evil.” (Matthew 6:13 NIV)

Sunday May 08 2011 Posted by Rick

.