ဘုရားသခင္၏ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းသည္ သင္၏ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း 14/5/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  God’s Delay May Be a Test of Your Patience

ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ျပီးမွ ဂတိေတာ္အတိုင္း အက်ိဳးကို ရမည့္အေၾကာင္းသည္ သည္းခံျခင္းစိတ္ရွိရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား ၾကြလာလတၱံ႔ေသာ သူသည္ မဆိုင္းမလင့္ဘဲ မၾကာျမင့္မီွ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒ ၁၀ း ၃၆-၃၇။

ဘုရားသခင္က သင္၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား အေျဖမေပးေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြက စိတ္ဓါတ္က်ေသာအခါ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းသည္ ျငင္းပယ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ပါ။ အေျဖမလာေသးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က မေျဖေတာ့ဘူး .. သို႔မဟုတ္ .. ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ေမ့သြားျပီ ... သို႔မဟုတ္ ... ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူး  .. မဟုတ္ပါ။ အေျဖရိုးရိုးကေလးက .. မရေသးတာပါ။

၀ိညာဥ္ေရးရာ ရင့္က်က္ေစရန္ တစိတ္တပိုင္းမွာ "မရရွိျခင္း" ႏွင့္  "မရရွိေသးျခင္း" ,    "ျငင္းပယ္ျခင္း"  ႏွင့္ "ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း" မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ က "ၾကြလာလတၱံ ့ေသာ သူသည္ မဆိုင္းမဆင့္ပဲ၊ မၾကာမျမင့္မွီ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္"  ဟု ေဟျဗဲၾသ၀ါဒ ၁၀ း ၃၇ တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းအရာသည္ မိတ္ေဆြ၏ သည္းခံျခင္းကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္သူမဆို တစ္ခါ စိတ္ရွည္ သည္းခံႏိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားစုက ႏွစ္ခါ သည္းခံႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သံုးခါ သည္းခံႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သည္းခံျခင္းကို အခါခါ စစ္ေဆးပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ?  ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြ ဘယ္ေလာက္ သည္းခံ ႏိုင္သလဲ ဆိုတာ သိခ်င္လို႔လား ?၊  မဟုတ္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္ေလာက္ သည္းခံႏိုင္တာကို  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္သိရန္ သူစမ္းသပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိတ္ေဆြ၏ အတြင္းသေဘာကို မိတ္ေဆြသိပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဆပ္ကပ္ျခင္း အတိုင္းအတာကို မိတ္ေဆြသိျမင္ လာပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ မိတ္ေဆြ၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ာ အေျဖမရျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိေနျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က သူသည္ သစၥာရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြ သိေစရန္ စစ္ေဆးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြ စိတ္ဓါတ္က်ခဲ့လွ်င္ မိတ္ေဆြ၏ ေႏွာင့္ေႏွးခ်ိန္အတြင္း ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို သည္းခံရန္ သင္ေပးေနေၾကာင္း သတိရျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓါတ္က်မႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ပါ။ မိတ္ေဆြ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းျဖစ္ေနပါက သည္းခံမႈရွိေစရန္ ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆုေတာင္းပါ။

Saturday May 14 2011
Posted by Rick Warrenof Your Patience

.