သင့္မိသားစု၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအေပၚအာရံုစိုက္ပါ 11/5/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
Stay Focused with Your Family Priorities

ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကိုင္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကိုင္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္ သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။ ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈကို ေစ့ေစ့ေထာက္ရႈၾကကုန္အံ့။ ထိုသခင္သည္ မိမိေရွွ႔၌ထားေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္အေသာအရာကို မမွတ္ဘဲ လက္ဝါးကပ္တိုင္၌ခံၿပီးမွ၊ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ လက္်ာဘက္၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁-၂

အားမေလွ်ာ့ပဲ ေျပးျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဦးစားေပးအရာမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ျခင္းကိုု ဆိုလိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္အၾကား နက္ရိႈင္းေသာဆက္ဆံေရးအား ဦးစားေပးျခင္းမွ မည္သည့္အရာမွ် ၾကား၀င္ ေႏွာင့္ယွက္ခြင့္မျပဳပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိသားစုႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဦးစားမေပးႏိုင္ေစမည့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ရစ္ပတ္တြယ္ၿငိခြင့္မျပဳပါ။
ဤအေၾကာင္းအရာအား ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။ တစ္ေန႔တြင္ ေယရႈသည္ ေရေပၚတြင္ စက္ေတာ္ျဖန္႔လွ်က္ၾကြလာသည္ကို တပည့္ေတာ္မ်ားျမင္ၾကေသာအခါ ေပတရုမွ သူလည္း ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ခ်င္ေၾကာင္း ဟစ္ေအာ္ခဲ့သည္။ (မႆဲ ၁၄း၂၂-၃၁) ေယရႈက သူ႔အား လာခဲ့ခိုင္းသည့္အခါ ေပတရုသည္ သခင္ေယရႈအား အာရံုစိုက္လွ်က္ ေလွထဲမွထြက္ကာ သခင္ေယရႈထံဦးတည္ၿပီး ေရေပၚ စတင္ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာမွေျပာသည္မွာ ေပတရုသည္ ျပင္းထန္ေသာေလႏွင့္လိႈင္းတံပိုးမ်ားအားျဖင့္ အာရံုလြဲသြားခဲ့ သည္။ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ ေန႔စဥ္ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အဆိုးအေကာင္းမ်ားအားျဖင့္ အာရံုလြဲသြားသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေပတရု၏အျမင္မ်ားသည္ “ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ေစေတာ္မူေသာ” သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အေပၚ အာရံုစိုက္ျခင္းမရွိေတာ့သည္အခါ သူသည္ ေရထဲသို႔ စတင္နစ္ျမဳပ္သြားေတာ့သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ လိႈင္းတံပိုးႏွင့္ေလျပင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္ ဦးစားေပးေသာအရာမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အေရးမပါေသာအရာမ်ားေနာက္ လိုက္ပါသြားျခင္း။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ရစ္ပတ္လြယ္ေသာအျပစ္မ်ားစသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အာရံုစိုက္ခ်င္သည့္အရာမ်ားအေပၚ စိုက္ေနမည္ဆိုပါက ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ဤဘ၀အသက္တာခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ယံုၾကည္ျခင္း၊ သင့္ဘ၀၊ သင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး စသည့္အရာမ်ားအေပၚ ဦးစားေပးျခင္းအား ထိန္းသိမ္းရန္ သင္ဘာလုပ္ရန္လိုသနည္း။


Pastor Rick သည္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သင္ခန္းစာတြဲတစ္ခုအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဦးေဆာင္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ Raising Your Kids without Raising Your Blood Pressure ဟူေသာ သင္ခန္းစာသစ္ကို သင္စိတ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။
သခင္ေယရႈအေပၚ အာရံုစုိက္ျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္ Jon Walker ေရးသားေသာ Costly Grace ဟူသည့္ စာအုပ္အားဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာျပန္သည္။
In Burmese:  http://murann.com/dailyhope.htm    &  In English: http://murann.com/dailyhope1.htm

.