ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရရွိေစသည္ 10/05/2011စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Prayers Have an Impact

“ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတို႔ကို နားေထာင္ေတာ္ မူသည္ကိုငါတို႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆုတို႔ကို ရမည္ဟု သိရၾက၏။ “  (၁ေယာ ၅း၁၅)

ဆုေတာင္းၿခင္းသည္အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္သည္ကိုသင္ေတြးမိရဲ့လား?  သင္သည္အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ဆုေတာင္းေနသည္၊ စာတန္က တိုးတိုးလာေၿပာသည္မွာ “ဒီဟာသည္အခ်ိန္ၿဖဳန္း ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္၊  ေမ႔ၿပစ္ပါ။ မင္းကိုမင္းမည္သူထင္သနည္း? မင္းဘာလုပ္ေနတယ္ထင္သလဲ? ဘုရားသခင္က နားေထာင္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သင့္အခ်ိန္ကိုမၿဖဳန္းပါႏွင့္။”

ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ အလုပ္လုပ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။  ထူးဆန္းေသာတန္ခိုးၾကီးေသာနမိတ္လကၡဏာမ်ား၏အေၿခခံသည္၊ ဘုရားသခင္၏အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာၿဖစ္ သည္။ သူဘာေၾကာင့္တစ္ခုဘဲလုပ္၍အၿခားတစ္ခုမလုပ္သလဲ?  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဘုရားသခင္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ဘုရားသခင္၏အသိပညာႏွင့္ေကာင္းမြန္ၿခင္းတို႔ကိုယံုၾကည္မႈ ရွိၾကရမည္။

ဧဖက္ ၃း၂၀ ကေၿပာသည္မွာ   “ငါတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အတိုင္း၊ ငါတို႔ေတာင္း ပန္ႀကံစည္သမွ်ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာ ျပဳျခင္းငွါတတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္၊”

ဆုေတာင္းၿခင္းသည္၊ ဘုရားသခင္လုပ္ေပးႏႈိင္သည္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ပစၥည္းမ်ားသည္ သင္တို႔ အတြက္ၿဖစ္သည္။  ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အၾကိမ္ ႏွစ္ဆယ္ပါသည္။  “ေတာင္း”  အားေပးတိုက္တြန္းသည္မွာ သိထားၾကရန္ အရာ၀တၲဳမ်ားသည္သင္ထိန္းသိမ္းမရပါေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္အားလံုးကိုထိန္ခ်ဳပ္ထား ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္အေၿခအေနကိုမေၿပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း၊  ကၽြန္ေတာ္သည္ဆုေတာင္း၍ ဘုရားသခင္သည္ေၿပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။

Tuesday   May 10, 2011   12:00AM          Posted by  Rick Warren

.