အၿခားသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးပါ 9/5/2011

 

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope               Pray for Others

“ငါသည္ဆုေတာင္းပဌနျပဳေသာ အခါခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တို႔ရွိသမွ်အဘုိ႔ကိုအစဥ္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳလ်က္၊”  (ဖိ ၁း၃-၄)

ဆက္ဆံေရးအၿမန္ဆံုး အဆိုးမွအေကာင္းသို႔ေၿပာင္းလဲရန္ ဘုရားသခင္ကိုစ၍ေက်းဇူးတင္ရမည္၊ သင္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ၾကံဳေနရေသာလူေတြအတြက္။

သူတို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးၿခငး္သည္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုၿဖစ္ေပၚေစသည္။--သင္၏သေဘာထားေၿပာင္း လဲမည္၊ ႏွင့္ သူတို႔သေဘာထားလည္းေၿပာင္းလဲမည္။  ယံုၾကည္မႈၿပည့္၀ေသာဆုေတာင္းၿခင္းသည္၊ ယံုၾကည္၍ ေတြးေခၚၿခင္းထက္ပို၍အင္အားၾကီးမားသည္။ လူအမ်ားသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီမစၿခင္းကိုခုခံသည္၊ အသနား  ခံၿခင္းကိုပစ္ပစ္ခါခါၿငင္းသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အၾကံၿပဳခ်က္ပယ္ခ်သည္၊၊ ဒါေပမဲ့သူတို႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဆုေတာင္းၿခင္းေလာက္အာဏာမရွိၾကပါ။

သင္ဘာကိုဆုေတာင္မည္နည္း?  သင္သည္ဆုေတာင္းရာတြင္အတိအက်ပိုမို၍ဆုေတာင္းပါက၊ အေၿဖသည္ အတိအက်ကိုရမည္။

ဖိလိပိၸၾသ၀ါဒစာ ၁း၉-၁၁။  ေပါလု လူအမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းၿခင္းမွာ   --

“ငါသည္အဘယ္သို႔ဆုေတာင္းသနည္းဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ျခားနားေသာ အရာတို႔ကိုပိုင္ျခားေစျခင္းငွါ ဥာဏ္ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိလ်က္၊  ေမတၱာပါရမီတိုးပြါး၍ ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊   ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစတတ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္ႏွင့္ သင္တို႔သည္ ျပည့္စံု၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္စိတ္ၾကည္ျဖဴလ်က္၊ တိမ္းလဲျခင္းအမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္ရွိ မည္အေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၏။”

ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္၊ လူေတြအတြက္ဆုေတာင္းရန္အခ်က္ (၄)ခ်က္ေပးသည္။

“ေမတၲာပါရမီ တိုးပြါး၍ၿပည့္စံုမည္အေၾကာင္း….”    ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာ ပါရမီတိုးပြါးရန္ဆုေတာင္းပါ။

“သင္တို႔သည္ၿခားနားေသာအရာတို႔ကိုပိုင္းၿခားေစၿခင္ငွါ…”  ခ်င့္ခ်ိန္ဆင္ၿခင္တတ္ရန္ဆုေတာင္းပါ။

“စိတ္ၾကည္ၿဖဴလ်က္၊ တိမ္းလဲၿခင္းအမႈႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္…”  မွန္ကန္ေသာအမႈကိုခုပ္ရန္ဆုေတာင္းပါ။

“ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကိုထင္ရွားေစတတ္ေသာေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း...” ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရအတြက္အသက္ရွင္ၿခင္းအတြက္ဆုေတာင္းရန္။

Monday May 9, 2011  12:00AM           Posted by Rick Warren

.