ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။Hope  Wednesday 9 March 2011

“မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။” (လု ၈း၅)

လုကာ ၈ တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က ေၿမဆီလႊာ ၄ လႊာ၏ ပံုပမာ (ဥပမာ) ကို အသံုးၿပဳ၍ ဘုရားသခင္၏ စကားေၿပာသံ ကိုၾကားရန္ ေသာ့အေနၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေပးသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္အခ်ိန္က လယ္သမားမ်ားမွာ လယ္ထြန္စက္၊ အေစ႔စိုက္စက္ တို႔မရွိၾကေသးပါ။  မ်ိဳးေစ႔ၾကဲရန္၊ မ်ိဳးေစ႔အိတ္ ကိုယူ၍  အၿပင္မွာ အေစ႔မ်ားကိုၾကဲ ရသည္။   အေစ႔မ်ားသည္ မတူညီေသာေၿမဆီလႊာ မ်ားေပၚသို႔ က်ကုန္ၾကသည္။ အေစ႔ မ်ားသည္စတင္၍အပင္ေပါက္သည္ ၾကီးထြားလာသည္၊ အသီးသီးလာသည္၊ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ေၿမဆီလႊာ ေပၚမွာ မူတည္ၾကေလသည္။

ဤပုံပမာ (ဥပမာ)တြင္ လယ္သမားသည္ ဘုရားသခင္ကို  ကိုယ္စားၿပဳသည္။ မ်ိဳးေစ.သည္ ဘုရားသခင္၏တရားစကားကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။  ေၿမဆီလႊာသည္ မတူညီေသာ အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဳး၏ တုန္႔ၿပန္မႈ၊ ဘုရားသခင္ၾကိဳးစာ၍စကားေၿပာ သည့္အခါသင္ရမည္၊ ကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။

ဘုရားသခင္ စကားေၿပာသည္ကို သင္ၾကားလိုပါက၊  သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ သင္သည္ လိုလိုလားလား၊ အဆင္သင့္ၿဖစ္ေသာ၊ စိတ္ထက္သန္စြာ နားေထာင္လွ်င္ သူဘာေၿပာသည္ကိုဖမ္းယူႏိုင္မည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ေၿပာေသာ မာေသာ ေၿမဆီလႊာ (လူသြားလမ္း) ရွင္လုကာ ၈ တြင္ပါသည္၊ ဘုရားသခင္၏စကားၾကားၿခင္း ကို လူတစ္ဦး၏ ခံႏိုင္ရည္အေၾကာင္းေၿပာသည္။   သေဘာထားက်ဥ္းေၿမာင္းၿပီး၊ စိတ္ႏွလံုးမာေက်ာေသာ၊ လူသြားလမ္း က်ဥ္းလိုလူ သင္သိတဲ့သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရွိပါသလား။?  သင္ဘုရားသခင္အေၾကာင္းဘာဘဲေၿပာေၿပာ၊ ထည့္သြင္းမစဥ္း စားဘဲ သူတို႔နားမေထာင္ၾကပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ၾကိဳတင္၍ သူတို႔စိတ္ကူးအတိုင္းလုပ္ထားၾကေသာ ေၾကာင့္။

တခါတေလ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေၿပာရန္အခြင့္မေပးၾကပါ။  ကိုယ္စိတ္ကူးႏွင့္ကိုယ္၊  စိတ္ႏွလံုးကမာေၾကာၿပီး၊ နားေထာင္ၿခင္စိတ္မရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္မာၿပီး၊ အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းၾကသည္။

ဘယ္အရာက အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းေစသနည္း။?   စိတ္ကိုပိတ္စို႔ေစသည္အေၾကာင္း သံုးခုရွိပါသည္။

၁။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားၿခင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္မလိုဘူးဟု ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။  အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႔ ကိုကိုယ္ဖါသာ ေၿဖရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုမေတာင္းၾကပါ၊ မိမိတို႔ၿပႆနာ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူႏိူင္တယ္ဟု ဂုဏ္ယူၿခင္းေၾကာင့္။

၂။  ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္း။ ဘုရားသခင္တခုခုေၿပာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေၾကာက္ေနသည္။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ၿခင္တာ တစ္ခုခုကိုလုပ္ခိုင္းမယ္ဆိုရင္?

၃။   ခါး ခါး သီး သီး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ထိခိုက္ နာက်ဥ္းမႈၿဖစ္ေစၿပီး ၊ထိန္းထားမည္။ ခြင့္လႊတ္ရန္ မေရြးခ်ယ္လွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ မာေက်ာရင့္က်က္လာမည္။   ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္း၊ ဘုရားသခင္၏စကား၊ ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အသံတို႔ကို ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အတိုက္အခံၿဖစ္လာသည္။

မာေက်ာေသာႏွလံုးသားကို ဘယ္လို ေၿဖေဖ်ာက္မႈေပးရမည္နည္း?     “ထုိေၾကာင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာညစ္ညဴးၿခင္း၊ မနာလိုေသာစိတ္လြန္က်ဴးျခင္းကို ပယ္ရွား၍၊ သင္တို႔စိတ္ဝိညာဥ္ ကုိကယ္တင္ႏိုင္ေသာ၊ အထဲ၌စိုက္ပ်ဳိးေသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ ခံယူၾကေလာ့။”    (ယာကုပ္  ၁း၂၁)   အမိုက္သရိုက္မ်ားကို ၿပစ္ပယ္ လိုက္ပါ၊ တီဗြီ၊ ရုပ္ရွင္။ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ကစားနည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ကြန္ၿပဴတာ (website) ၊ မ်ားကို မေမြ႔ေလ်ာ္သင့္ပါ။ နိမ္႔ခ်၍ ဘုရားသခင္၏ စကားမ်ားကို လိုလားစြာလက္သင့္ခံပါ။

စကားစု၏ေသာ့ခ်က္သည္ “နိမ္႔ခ်စြာ လက္ခံပါ”   ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းပါ၊ “ အိုထာ၀ရဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က်ိဳးစား၍ အေကာင္အထည္ေဖၚပါသည္၊ အလုပ္မၿဖစ္ပါ၊ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏စကားကို နားေထာင္ပါမည္။”  ဒါဟာ ပထမေၿခလွမ္းၿဖစ္ပါသည္။

စံ၀င္းခ်ိဳ

.