ဘုရားသခင္၏ စကားကိုၾကားရၿခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္ပါသနည္း။

Daily Hope    Tuesday   March 8  2011

“ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။”   (ေယာ  ၁၀း၂၇)

လူအမ်ားေတြးမိတာက ဘုရားသခင္စကားနားေထာင္ၿခင္းသည္ သိတ္အေရးမၾကီးပါဟုထင္ၾကသည္။ ဒါေပမဲ့ ထိုသေဘာ ထားသည္ သင့္တယ္၊ ေက်နပ္ဖြယ္ဟုမမွတ္ယူပါႏွင့္။  သင္သည္ဘုရားသခင္၏စကားကို အေၿခခံစနစ္ၿဖင့္ ေန႔စဥ္ၾကားရန္ လိုအပ္သည္။  အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊?   အေၾကာင္းၿပခ်က္ (၃)ခ်က္ရွိပါတယ္။  အဘယ္ေၾကာင့္ အေသအခ်ာ အလြန္အ ေရးပါ၍ ဘုရားသခင္ထံမွ တိုက္ရိုက္ၾကားနာရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။

၁။ သင္သည္ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသၿပသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏အသံကိုဖမ္းယူ၍ ၾကားရလွ်င္၊ သင္၏ အဆက္အသြယ္ၿပဳၿခင္းကိုအတည္ၿပဳသည္။  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္က သူ၏သား သမီးမ်ားကိုစကား ေၿပာသည္။     ေယာ ၁၀း၂၇ က    “ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။”

မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကိုစကားေၿပာသလို၊ ဘုရားသခင္ကသူ၏သားသမီးမ်ားကိုစကားေၿပာသည္။  သူက သင္းအုပ္ဆရာ သို႔မဟုတ္ သာသနာၿပဳအဖြဲ႕မ်ားကို သီးၿခားမၿပဳပါ။ ခရစ္ယာန္ၿဖစ္တာၾကာေသာသူမ်ား။ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူတိုင္းကိုစကားေၿပာသည္။  သူတို႕ဟာ ရင့္က်က္ေသာသူၿဖစ္ေစ (သို႕မဟုတ္) မရင္႔က်က္ေသးေသာ သူ ၿဖစ္ပါေစ။

ခေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ အသံမ်ားကို မွတ္မိသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္၏အသံကို မွတ္မိရန္လိုသည္။ ကေလးငယ္မ်ား မိဘမ်ား၏အသံကိုခ်က္ၿခင္း မသိၾကပါ၊  သူတို႔ေလးေတြၾကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀အေလ်ာက္ မိဘမ်ား၏အသံမ်ားကို မွတ္မိလာၾကရသည္။ ဘယ္ေနရာမွာ မဆိုၾကားလာၾကသည္။  ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွင့္အတူတူဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘုရားသခင္၏ အသံၾကားရန္ ပို၍လြယ္ကူလာသည္။

၂။   သင္၏အယူအဆ အမွားမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ သင္ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားကိုနားေထာင္လွ်င္၊ သင္သည္အမွား အနည္းငယ္သာလုပ္မိမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္က ၾကိဳတင္ သတိေပးေန ၿခင္းကိုၾကားရေသာေၾကာင့္။

သု ၃း၆ က  “သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။”

သတိၿပဳရန္  ဤက်မ္းခ်က္သည္ အသင္းေတာ္အတြင္းမွာဟုေၿပာေနၿခင္းမဟုတ္ပါ၊ သင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္ႏွင့္ သင္ဘယ္ကို ဘဲ  သြားသြား အက်ံဳး၀င္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ကယ္တင္ခဲ့သည္ကိုမေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ဘုရားသခင္က အခ်ိန္ၿဖဳန္းၿခင္း၊ ပိုက္ဆံၿဖဳန္းၿခင္းႏွင့္ ကာယဥာဏစြမ္းအားၿဖဳန္းၿခင္းမ်ားမွ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႕စကားနားေထာင္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

၃။   အသက္တာတြင္ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာေစသည္။ ဤအရာသည္ ကမာၻေပၚမွာေၿပာေနသည့္ေအာင္ၿမင္မႈ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာ၍ ထင္ေပၚေက်ာၾကားၿခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။   ဒီအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ေအာင္ၿမင္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္--- အသက္တာ၌အဓိပၸါယ္ရွိရန္ ဘုရားသခင္ၿပဳလုပ္ေပးသည့္အတိအက်ၿဖစ္တည္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဆာ ၃၂း၈    “သင့္ကိုငါသြန္သင္မည္၊၊ သင္သြားရမည္ လမ္းကုိျပေတာ္မူမည္၊၊ သင့္ကိုၾကည့္ရႈ႔ ျပဳစုမည္၊၊ ဥာဏ္ပညာမဲ့ေသာ ျမင္းလားကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏွင့္၊၊”    (ဆာ ၃၂း၈)   သင္၏အသက္တာရွိ အေကာင္းဆံုးလမ္းေၾကာင္းသည္ အၿခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ အသက္တာ၏ အေကာင္းဆံုးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လံုး၀ၿခားနားသည္ကို သင္သိပါသလား၊?  သင္သည္ အၿခားသူ၏လမ္းေၾကာင္းကို က်ိဳးစား၍လိုက္မိလွ်င္၊ သင္၏အသက္တာတြင္၊ အခက္အခဲ ၿပႆနာမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ရလိမ္႔မည္။

ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္လမ္းေၾကာင္းကိုစနစ္တက်ၿပဳလုပ္ေပးထားသည္၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သင္ေလွ်ာက္ သြားပါက သင္သည္ေအာင္ၿမင္ရမည။္


စံ၀င္းခ်ိဳ

.