ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုဖမ္းယူပါစံ၀င္းခ်ိဳ

Daily Hope  Monday  March  7  2011

ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။  (လု ၈း၈)

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုစကားေၿပာေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေၿပာသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ?  သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။  သင္တည္ရွိေနရၿခင္းသည္ အားလံုးေသာအက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က  သင္တို႕ေတြ  သူ႕ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သိေစၿခင္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း မရွိဘဲႏွင့္ အဆက္အသြယ္ လုပ္၍ မရႏိုင္ပါ။  ၿပႆနာက ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အလြန္ လြယ္ကူစြာ အထင္လႊဲခံရသည္။  ကၽြန္ေတာ္သည္ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့တာ ၃၅ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ၏အသံကိုအၿမဲ တန္းမၾကားပါ။ သို႕မဟုတ္  နားလည္သေဘာမေပါက္ပါ၊  ကၽြန္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္အတူေနခဲ့သူကို နားလည္သေဘာေပါက္ သည္မရွိေသာ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လို ဘုရားသခင္၏စကားအမွန္ကိုၾကားႏိုင္မည္နည္း။ ၿဖစ္လာႏိုင္မည္နည္း?

ဒါသင့္ကို အံ့အားသင့္ေြယ္ၿဖစ္မည္။ လူအေတာ္မ်ားက သင္းအုပ္ဆရာသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လိုင္းရွိမည္ဟုထင္ၾကသည္။  အမွန္တကယ္ တခါတေလ ကၽြန္ေတာ္ အခုတင္ စိတ္ရႈပ္ေသာအရာၿဖစ္သည္။ သင္ဘုရားသခင္ စကားကိုနားေထာင္ေနစဥ္၊  အခါတိုင္း ၾကည္လင္ၿပတ္သားမႈမရွိပါ၊ မည္သူထံမွထူးၿခားေသာအေၾကာင္း မရွိပါ။  ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာါေၿပာၿပမည္၊  ဒါသက္သာေစသည္။

မဂၤလာေဆာင္ၿပီးတာ ၃၅ ႏွစ္ရွိၿပီးေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္မိန္းမ၏အသံကို တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ မွတ္မိသည္။  သူကိုယ္တိုင္မ ေၿပာဘဲႏွင့္၊ အကယ္၍ႏိုင္ငံၿခားၿဖစ္လို႕ဆက္သြယ္ေရးမေကာင္းေသာ္လည္းသိ သည္။  ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္တာ ၄၅ ေၾကာ္လာ၍ ကၽြန္ေတာ္သူ႕အသံကိုသိသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေၿပာသည့္အခါ။

သင္ၾကာရွည္ဆက္သြယ္မႈ ဘုရားသခင္ႏွင့္ရွိလ်ွင္၊ သူေၿပာတာသိရန္လြယ္ကူလာသည္။ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ သူ႕အသံကို ဖမ္းႏိုင္၇န္ သင္ယူရၾကမည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္က လု ၈း၈ မွာေၿပာသည္မွာ  “ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကားၾကားပါေစ”   ဘုရားသခင္က သင္ကို ၾကားႏိုင္မည္ ကရိယာမ်ား သင့္ကိုေပးထားသည္။  ေနာက္သိတ္မၾကာခင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕သူ႕အသံကို ဘယ္လိုဖမ္းယူရၾကမည္ကိုသိၾကလိမ္႔မည္။

.