ဘုရားသခင္သည္ ကယ္လႊတ္ပိုင္ရွင္

စံ၀င္းခ်ိဳ   6/3/2011

ဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြါး၍ နာဇရက္ၿမိဳ႕၌ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေသာဘ၀ၿဖင့္၊ေနခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ဆရာ၊ ပေရာဖက္ၿဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္၀တၲဳ  ၂း၂၄

၂၄။   “ထိုသူကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္ အစဥ္ခ်ည္ေႏွာင္ခ်ဳပ္ကိုင္၍မျဖစ္ႏုိင္သည္ႏွင့္၊ ထုိေဝဒနာကိုဘုရားသခင္သည္ ခြၽတ္ပယ္၍ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။”  (တ  ၂း၂၄)

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လံုး၀မရွိ၊ ရႈပ္ေထြးၿခင္း သို႕မဟုတ္ အလင္းေရာင္မရွိေသာ အလြန္တိုေတာင္းေသာကာလသည္၊ သဘာ၀ေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာ အံ့ဘြယ္မ်ားၿဖင့္ၿပည္႔ေနလွ်င္ ဘုရားသခင္ အာရံုစိုက္ေပးပါမွ၊ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္တြင္ သစၥာရွိၿခင္း ၿဖင့္ “ဘုရားသခင္ ဤေနရာတြင္ အစီအစဥ္ၿပဳလုပ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသလား”?  သို႕မဟုတ္  “ကၽြန္ေတာ္ ဘာၿဖစ္ဘို႕ရွိ သည္ကိုအသိတရားရပါသလား။”?

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္၊ “ဘုရားသခင္ကို” ယံုၾကည္၍ လိုအပ္သည့္အခါ ဖက္တြယ္သည္၊  ကၽြႏ္ုပ္တို႕က အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ၊အရာမ်ားၿဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္သည္၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးေနသည္။ “ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ေသေစမည့္ ၾကိဳးကို ၿဖဳတ္၍ ၿပန္လည္အသက္ရွင္ေစသည္။

တခါတရံ ကၽြန္ေတာ္၏လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းသည္ ခ်က္ၿခင္း “ဘုရားသခင္က”  အၿပီး။ တခါတရံ တစ္ႏွစ္ ေစာ၍ ဘုရားသခင္ ေရးသည္ ့ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာ ႏွင့္ စာေၾကာင္း၏ေနာက္ဆံုးကိုမၿမင္ရခင္။

ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္၏ပံုၿပင္ကို ၿပစ္ပယ္သည္ဟုအဓိပၸါယ္မရပါ။

ဘုရားသခင္က  “ဘုရားသခင္က”ဆိုသည္အခ်ိန္မေရာက္ခင္ကအခ်ိန္ကိုအသံုးၿပဳသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တိုးတက္၇န္။ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အၿခာအာဏၿဖင့္၊ က်ိန္းေသရန္။ ဘရားသခင္၏ဂရုဏာေတာ္ၿဖင့္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည ္မာေသာ ဖိအားကိုအဖက္တိုင္းမွေပး၊သည္၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ တည္ရွိၿခင္းကို ၿပင္းထန္စြာေခ်ၿခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးေစသၿခင္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ၾကီးက်ယ္နက္ရႈိင္းသည္၊ ေၿမၾကီးတြင္း၊ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ၿခင္းမွ အေပၚသို႕ဆြဲတင္ေပးသည္။ ဘာသာေရးအရ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘက္က ရပ္တည္ေပးသည္။  ထိုးနက္သည္၊ ေၿမေပၚသို႕လဲက်သည္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္က ဖ်က္၍မရေသာ၊ အၾကမ္းခံနိုင္ရန္၊ ဖ်က္စီး၍မရေသာ ၀ိညာဥ္တမ္ခိုးၿဖည့္စီးေပးထားသည္။  (၂ ေကာ ၄)

အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဤေနရာ၌ စီမံခ်က္ အလြန္တိုေတာင္းေသာ ကာလ၊ ကိုေတြ႕မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သိရမည္။  “ဘုရားသခင္က”  အနီး တိုေတာင္းေသကာလမွာရွိေသာေၾကာင့္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ပံုၿပင္ကိုၿဖန္႕ထုတ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္သည္။ သူ၏ေကာင္းေသာ ကၽြန္ေတာ္အတြက္စီမ့ခ်က္။  (ေယရမိ ၂၉၊   ေရာ  ၈း၂၈)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစာင့္ ေနသၿဖင့္၊ သခင္ေယရႈက ေၿပာင္းလဲေစသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ သူဘာေပးမည္ကိုမသိႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သိရတာက ပံုၿပင္ဘယ္လိုၿပီးမည္မသိ၊  အေရးမၾကီးပါ။ ပါ၀င္သည့္စကားစုက “ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕ရိုး၊  ငါကိုကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊”  (၂ရာ ၂၂း၂)

.