ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (6 days - Quiet Time by Rick Warren)

နိဒါန္း

အေျခေနတိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္း ဘုရားရွင္ကိုသာ အၾကီးၾကီးျဖစ္ေစရမည္။သို႔ျဖစ္လ်ွင္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ေသးေသးသြားလိမ့္မယ္။ Rick Warren ရစ္၀ါရင္၏ Jan 25, 2010 ရက္ေန႔   ဆရာၾကီးရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတြင္ ပဌနာေတာ္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေခၚေ၀ၚေသာ သခင္ေယရႈ၏ ဆုေတာင္းနည္း ပို႔ခ်ခ်က္မွာ မႆဲ၆မွ က်မ္းခ်က္၆ခ်က္ကို တစ္ရက္စီ ေလ့လာ၊ရွင္းျပသြားပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဆုေတာင္းနည္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈအေၾကာင္း သြန္သင္ထားပါသည္။ ကြ်ႏိုပ္တို႔ အျမဲအလြတ္ရြတ္ဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။


ဘာသာျပန္ခ်က္

၁။ ဘုရားကိုအျမဲသတိရျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာစတင္မႈ ဆုေတာင္းခ်က္

"ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ရိုေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ္။"

ေန႔စဥ္ ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ Quiet Time ယူျပီး ဘုရားနဲ႔ တစ္ေန႔တာကို စတင္ရန္။ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ အျပစ္မ်ားအေၾကာင္း ေမ့ထားျပီး ဘုရားရွင္ဟာ မိမိအဘျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကို ခ်စ္သည္၊ရရုနာထားသည္။ ဂရုစိုက္သည္။ မိမိအတြက္ ဘုရားရွင္မတတ္ႏိုင္တာဘာမွမရွိ ... ဆိုသည္ကိုပဲစဥ္းစားပါ။  "ကိုယ့္ဘာပဲ လုပ္ေနပါေစ အဖဘုရားကေတာ့ မိမိကို ခ်စ္ေနမွာပဲ၊ မိမိအနားမွာ အျမဲထာ၀ရ၊ အတူရွိေနမယ္" .. သိထားျပီး၊ ဘုရားကို ဗဟိုျပဳကာ တစ္ေန႔တာ စတင္ရပါမည္။

 

တစ္ေန႔တာ အေကာင္းဆံုး စတင္ရာတြင္ ၂ခ်က္ရွိပါတယ္။ မိမိဘ၀ျပည့္စံုမႈ နဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ့စြမ္းအား တို႔ျဖစ္သည္။ တို၂ခ်က္ကို မည္သို႔ရယူႏိုင္မည္နည္း။

ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ ၾကြမ္း၀င္မႈအေတြ႔အၾကံဳမွာ ရပါသည္။ ေန႔စဥ္ ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ စတင္ရာတြင္ ဘုရားရွင္ သင့္ကိုမည္မွ်ခ်စ္သည္ကို သတိရပါ။ သတိရျပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ။ ဘုရား၏ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္း တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါ။ ခ်ီးမြမ္းပါ။...၂။ ဘုရားထံအပ္ႏွံျခင္း (လက္ေျမာက္အရံႈးေပး၊အညံ့ခံျခင္း) ဆုေတာင္းခ်က္

"အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမၾကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ္။ "

သခင္ေယရႈက တပည့္ေတာ္မ်ားကို  လက္နက္ခ်အရႈံးေပးရန္၊ ဆုေတာင္းရန္ေျပာေနျခင္းပါ။ ဘ၀အသက္တာကို ဘုရားအလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ ေခၚေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ဆုေတာင္းခ်က္က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။  "ဘုရားရွင္ကို သင့္ဘ၀အသက္သာ၌ မပါ၀င္ေစပဲ

ဘယ္လုိလုပ္ျပီး ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈရမွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ့မွာ အၾကံရွိပါတယ္.. ဘုရားသခင္လာေရာက္ပါ" .. ဟု ဆုမေတာင္းပါနဲ႔။   "အိုး..ဘုရား၊

ဘုရားရဲ့အၾကံေတာ္မ်ားတြင္ အကြ်ႏ္ုပ္အားပါ၀င္ေစပါ"  ..လို႔ပဲ ဆုေတာင္းရပါမည္။ သင့္အၾကံကို သင္မေျပာလဲ ဘုရားသိပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိ ဘာဆိုဘာမွ..  မသိပါဘူး ဟု ဘုရားရွင္ထံ ၀န္ခံျပီး၊ က်ိဳးပဲေၾကမြေသာႏွလံုးသားနဲ႔ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပး ဆုေတာင္းရပါမည္။

ဤသည္မွာ ဆုေတာင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးျဖစ္သည္။  ေကာင္းကင္ဘံုမွတဆင့္ ေျမၾကီးေပၚ အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါမည္။ သင့္အၾကံအားလံုးကို ဘုရားရွင္ထံ လက္ေျမွာက္အရံႈးေပး အပ္ႏွံလိုက္ျပီး ေျပာဆိုရမည္မွာ .. "ဘုရာရွင္... ဘုရား၏ အစီအစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ပါ၀င္လိုပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အသက္တာကို အပ္ႏွံပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ လက္မ်ား၊ ဦးေခါင္း၊ ႏွလံုးသား၊ မ်က္လံုး အားလံုးကို ဘုရားအၾကံေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။ ဘုရားရွင္ အလိုရွိသလို သံုးပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္၏  ႏႈတ္၊လွ်ာ၊ ေျခေထာက္၊ ခႏၱာကိုယ္ .. အားလံုးပါ"။


၃။ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ဆုေတာင္းခ်က္


"ေန႔စဥ္လိုေသာအစာကို အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ"

ဆုေတာင္းသူ၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈျဖစ္သည္။ သင္၏စိုးရိမ္ေစာင့္က်မႈအတြက္ တစ္ပိုဒ္တည္းႏွင့္ယံုၾကည္မႈရေစ၍  ဤသို႔ ဆုေတာင္းလွ်င္ သင့္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို ခံစားရမည္။


ဘုရားထံ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။ ကြ်ႏု္ပ္သားသမီး၊ေျမးမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္သလို ဘုရားရွင္ကလည္း သူ႔သားသမီးမ်ား သူ႔အေပၚယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ၾကိဳကၤႏွစ္သက္ပါသည္။


ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားလွ်င္ ႏႈတ္မွေျပာရန္မွာ "အိုး..ဘုရားရွင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္ပန္းကန္တြင္ စားစရာမ်ားစြာရွိသည္။ ထိုစားစရာမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ မည္သည့္အရာက အေရးၾကီးသည္၊ မည္သည့္အရာမ အေရးမၾကီးသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္အား သိနားလည္ေစပါ။ အေရးမၾကီးေသာအရာမ်ား မျပီးစီး၊ မရရွိ ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္မစိုးရမ္လိုပါ။"  ဒီကေန႔အတြက္ အေရးပါသည့္ အရာမ်ားကိုသာ ျပီးစီး၊ရယူႏိုင္ေရး အာရံုစူးစိုက္ လုပ္ကုိင္ဖို႔ ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ။ ျပီးစီးရန္လိုအပ္ေသာ ေငြ၊ပစၥည္း၊ စိတ္အင္အား အားလံုးအတြက္ ဘုရားရွင္အကူညီေပးေတာ္မူရန္ ဆုေတာင္းပါ။


သခင္ေယရႈက "တစ္လစာ"   "တစ္ပတ္စာ" ေတာင္းဆိုခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ "တစ္ေန႔စာ" အတြက္ေတာင္းဆိုခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၄ နာရီအတြက္သာ ဘုရာရွင္ထံမွ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ တႏွစ္လံုးကုန္သြားမွ ဘုရားကိုသင္ယံုၾကည္ကိုးစားဖို႔ မဟုတ္ပါ။ တစ္ရက္အတြင္းတြင္ တစ္ေန႔တာအတြက္လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္၊ စြမ္းအင္၊ ခြန္အားမ်ားကို ဘုရားရွင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။


"ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္" ဟု ဖိလိပၸိ ၄ း ၂၅ တြင္ေရးထားသည္။


၄။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ဆုေတာင္းခ်က္

"သူ႔တပါးတို႔၏ အျပစ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျဖလႊတ္သကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္ေတာ္မူပါ" ပဌနာေတာ္ ဆုေတာင္းခ်က္ပါ။ လူမႈဆက္ဆံေရးအခက္အခဲမွာ သူ႔အျပစ္ကိုလြတ္ဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မွာသာ ဘုရားရွင္က မိမိအျပစ္ကို လႊတ္ပါမည္။


ျပိဳပ်က္ေနျပီး၊ မျပည့္စံုေသာ ေလာကၾကီးမွာ ေနထိုင္စဥ္ အမွန္စင္စစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ အတၱသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိအေၾကာင္းပဲ ကိုယ္စဥ္းစားေနၾကပါသည္။ သင္လည္း သင့္အေၾကာင္းပဲ စဥ္းစားေနမွာပါမည္။ ရံဖန္ရံခါ မထင္မွတ္ပဲ သူမ်ားကို ထိမိခိုက္မိ လုပ္မိသြားသလို၊ တခါတရံ တမင္သက္သက္ကို ထိမိခိုက္မိ လုပ္လိုက္တာေတြ ရွိပါသည္။ .

ကြ်ႏု္ုပ္သူမ်ားကို နာၾကင္ေအာင္လုပ္လွ်င္ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရသည္။ သူမ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္ကို နာၾကင္ေအာင္လုပ္လွ်င္ အႏိုင္က်င့္၊အရွက္ခြဲ ခံရသည္ဟု ခံစားရသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ဒီလိုခံစားမႈ ၂ခုကို မလိုလားပါ။


သင့္ဘ၀ပန္းတိုင္ကို ၀န္ထုတ္ၾကီးေတြထမ္းျပီး သြားလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္က သင့္ရဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုသာ ေတာင္းဆိုပါသည္။ သင့္ကို နာၾကင္ေအာင္လုပ္သူကို အရင္ခြင္လႊတ္ဖို႔ ဆုေတာင္းျခင္းပါ။ သို႔မွသာ ဘုရားရွင္ရဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို သင္ခံစားရျပီး ဘ၀ခရီးဆက္ရန္ျဖစ္သည္။

သူ႔တပါးရဲ့ အျပစ္လႊတ္ေပးဖို႔ပဲ ျမဲျမံစြာဆုေတာင္းပါ။ ဘုရားရဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရျပီး အျပစ္သားဘ၀က လႊတ္ေျမာက္ျပီး ဘုရားသားအျမဲျဖစ္ေနပါမယ္။ သင္သည္ သူတပါး၏ အျပစ္မ်ားကို မလႊတ္ႏိုင္ေသးသေရႊ႔ ထို၀န္ထုတ္ၾကီးေၾကာင့္ ပန္းတံုးတိုင္ကို သြားတဲ့အျမန္ႏႈံးမွာ တစ္၀က္ပဲ ျဖစ္ေနပါမည္။၅။ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္

"အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလိုက္မပါေစပဲ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ"  မႆဲ ၆း၁၃ - ပဌနာေတာ္က်မ္းပုဒ္


လူအမ်ားမွာ မိမိဘ၀အသက္တာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအတြက္ အစေကာင္းေသာ္လည္း အဆံုးသတ္မေကာင္းၾကပါ။ မိမိအသက္တာမွာ ဘုရားရွင္ရဲ့ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ အဓိကဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္သည္။


ဘ၀ရုန္ကန္မႈမ်ားတြင္ ဘုရားရွင္အကူညီ ဆိုတာဘာလဲ? ေမးခြန္ရွိသည္။ ဥပမာ သင္အေၾကြးတင္တင္ေနရင္ - အေၾကြးမွလြတ္ေျမာက္ရန္ လုပ္ဆာင္မႈမွာ .. ဘာေၾကာင့္အေၾကြးတင္ရသလဲ၊ မလိုအပ္ပဲ၀ယ္လိုက္တာေတြေၾကာင့္လာ?။ စဥ္းစား၊ေရးခ်လိုက္ပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ လိုခ်င္စိတ္ရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ မလုပ္ရန္ ဘုရားရွင္သို႔ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းရမည္။


ဘ၀အသက္တာရည္မွန္းခ်က္ကို စာတန္ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ၀င္လာေသာ္လည္း မိမိရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ေစရမည္။ ေရာက္ရန္လည္း "ဘုရားရွင္ .. ကူညီပါ။ ကယ္မပါ။ မေကာင္းေသာအမူရာမ်ားမွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ ေမွာင္မိုက္တံခိုး နတ္ဆိုးဆြဲေဆာင္မႈေအာက္ မေရာက္ပါေစႏွင့္" ဟု ကြယ္ကာေစာင့္ေရွက္ရန္ ဆုေတာင္းရမည္။

ဘုရားရွင္ထံမွ ခြန္အားကို ေတာင္းပါ။ ေန႔စဥ္ေတာင္းပါ။ ေန႔တိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို စာရင္းမွတ္ေရးျပီး ျပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပန္ဖတ္ရႈ၊ၾကည့္ရႈရင္း ႏႈတ္မွလည္း "အိုအဖ.. ဒီတစ္ေန႔တာ ျပီးေျမာက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘုရားရွင္မကူညီ၊မကယ္မရင္ ကြ်ႏ္ပ္ဖာသာ လုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အားေလွ်ာ့၊ စိတ္ပ်က္ဖြယ္၊ အေနွာက္အရွက္မ်ား ေပၚလာရင္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ " ဟု ဆုေတာင္းပါ။


စြဲကိုင္ရန္ က်မ္းခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါသည္။


ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။ ဖိ ၄ း ၁၃ ခရစ္ေတာ္ သင့္အထဲမွာရွိလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ႏိုင္ေသာ ပါ၀ါ၊အားအင္မ်ားရွိသည္။


လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သင္တုိ႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔ သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ ၁ေကာ ၁၀ း ၁၃


ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္ကိုေျပာပါ။ "ငါဟာ ယံုၾကည္သူပဲ။ ဒါေပမဲ့ ငါကိုယ္ကို ငါမကူညီ၊မကယ္ႏိုင္ဘူး" .. သင္ဟာ ထိုကဲ့သို႔ အားနည္း၊လဲက်ေနေသာ္လည္း "ငါ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးမယ္" ဟု ဘုရားရွင္ေျပာထားျပီးျဖစ္သည္။


ဘုရားရွင္က လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္မွာ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းပါ။၆။ ေအာင္ပြဲခံျခင္း ဆုေတာင္းခ်က္

"ႏိုင္ငံေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္တို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ကိုယ္ေတာ္၌ ရွိေသာေၾကာင့္တည္း"  အာမင္။


၅ရက္လံုး ျငိမ္၀ပ္စြာဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ သခင္ေယရႈ သင္ၾကားေပးေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယခု ၆ရက္ေျမာက္မွာ ေအာင္ပြဲခံျခင္း ဆုေတာင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အဆံုးသပ္တြင္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းရရွိေသာ ယခုဆုေတာင္းခ်က္ကို ႏွစ္သက္လွသည္။  ္ "ႏိုင္ငံေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္တို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ကိုယ္ေတာ္၌ ရွိေသာေၾကာင့္တည္း"  အာမင္။ ... ျဖင့္ အဆံုးသပ္သည္။


အေရးၾကီးဆံုး အဆံုးသပ္ခ်က္မွာ ႏိႈင္ဆမရႏိုင္ေသာေအာင္ပြဲအတြက္ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ျမၽႊတ္ဆိုရမည္မွာ  "အို..အဖ၊ ဒီကေန႔ ဘာလိုပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ ဒီေန႔အစကို ဘုရားရွင္နဲ႔ပဲ စတင္ပါမယ္။ ဘာေတြ အေကာင္း၊အဆိုး ျဖစ္လာဦးမယ္ မသိေပမဲ့ ကြ်ႏ္ုပ္လံုး၀ေအာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ့ ကယ္တင္ျခင္းမဆံုးႏိုင္တဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။


တစ္ေန႔မွာ ဘာေ၀ဒနာမွ မခံစားရေတာ့ဘူး  ဆိုတာကို ကြ်ႏု္ပ္ သေဘာက်လွပါတယ္။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ၊ အထီးက်န္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ မနာလိုမႈ၊ အရႈပ္အေထြး၊ ၀မ္းနည္းမႈ စတဲ့ ကမၻာေလာကၾကီးရဲ့ ျဖစ္ပ်က္ခံစားမႈမ်ားဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ စံစားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မည့္သူမွ်မတားဆီးႏိုင္ပါ။

ထုိတရားကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခ်ီးမြမ္း၏။  ၁တိ ၁ း ၁၂ ဘုရားရွင္သည္ ကြ်္ႏ္ုပ္ကယ္တင္ျခင္းကို စိတ္ခ်ေစပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ျပီး ... ထိုေကာင္းမြန္ေသာသတင္းႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္ ကို အဆံုးသပ္လိုက္ပါသည္။


Pastor Rick (Daily Devotion)

"ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ရိုေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ပါေစေသာ္။"
"အလိုေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ျပည့္စံုသကဲ့သို႔ ေျမၾကီးေပၚမွာျပည့္စံုပါေစေသာ္။ "
"ေန႔စဥ္လိုေသာအစာကို အကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ယေန႔ေပးသနားေတာ္မူပါ"
"အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔မလိုက္မပါေစပဲ မေကာင္းေသာအမႈအရာ မွလည္း ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ"  မႆဲ ၆း၁၃ - ပဌနာေတာ္က်မ္းပုဒ္
"ႏိုင္ငံေတာ္၊ တန္ခိုးေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္တို႔သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ကိုယ္ေတာ္၌ ရွိေသာေၾကာင့္တည္း"  အာမင္။

 

Jan 30, 2011

မွတ္ခ်က္။  Pastor Rick Warren (born 1954) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယား Saddleback Church အေျချပဳေသာ ဓမၼဆရာ၊သင္းအုပ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားကိုသာဗဟုိျပဳျခင္းမ်ားကို အထူးပို႔ခ်၊ ေရးသားျပီး၊ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း သက္ေသခံ၊ ေျပာဆိုေနသူျဖစ္သည္။ သူေရးေသာ Purpose Driven Life (@2001) စာအုပ္မွာ သန္း၃၀ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရသည္။

.