ႏွစ္ကုန္ေသာ္ သူက အိုးကို ေမွာက္ခ် လိုက္ၿပီး ေရးသားထားခ်က္ေလးမ်ားကို ျပန္လွန္ ဖတ္ၾကည့္ မိသည္။ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အရာတိုင္း အတြက္ ေနာက္တစ္ဖန္ ဘုရား႐ွင္အား ခ်ီးမြမ္းမိသည္။ ပန္းျခံထဲ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခြင့္ရခဲ့သည့္ လွပေသာ ညေန ဆည္းဆာခ်ိန္ (သို႔) ေအးျမေသာ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၊ ခက္ခဲ သည့္ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးျပဳသည့္အခ်ိန္ (သို႔) ဆုေတာင္းခ်က္ အေျဖရသည့္ အခ်ိန္ စသည့္ ႐ိုးစင္းသည့္အရာမ်ားကို ဘုရားက သူ႔အား ေပးသနားခဲ႔သည္။

စူး၏ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိမႈက ဆာလံဆရာ ဒါ၀ိဒ္ ေျပာၾကားခဲ႔သည့္ သူ႔အေတြ႕အၾကံဳ အေၾကာင္း (ဆာ ၂၃) ကို ကၽြန္မအား ျပန္လည္အမွတ္ရေစသည္။ `စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္´ ႏွင္႔ `သာယာေသာျမစ္နား´သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး သူ႔ကို ဘုရားသခင္က အားအင္သစ္ တိုးေစသည္ (း၂-၃)။

ဘုရားက သူ႔ကို ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားလ်က္ ကာကြယ္ လ်က္ ႏွစ္သိမ္႔ခ်မ္းသာကိုေပးသည္ (း၃-၄)။ `အကယ္စင္စစ္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေက်းဇူးႏွင္႔ က႐ုဏာေတာ္ကို တစ္သက္လံုးခံစားရသည္´ဟူ၍ ဒါ၀ိဒ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးသားခဲ႔သည္ (း၆)။

ဤႏွစ္တြင္ ကၽြန္မလည္း `ေက်းဇူးတင္ေသာ အသက္တာ´အိုးကို ထား႐ွိမည္။ သင္လည္းထား႐ွိလိုပါက ထားပါ။ 

ဘုရားသခင္၏လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြႏွင္႔ မိသားစု၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ဘုရား၏
ျပင္ဆင္ေထာက္ပံ႔ေပးမႈအပါအ၀င္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္စရာအေၾကာင္း မ်ားစြာ ေတြ႕႐ွိမည္ဟု ကၽြန္မယံုသည္။

ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင္႔ ခ်စ္ေမတၱာ ကို ကၽြန္မတို႔ တစ္သက္လံုး ခံစားရေၾကာင္းကို ေတြ႕႐ွိရပါလိမ္႔မည္။ ANNE CETAS