ေထာင္ေခ်ာက္ကိုေရွာင္ 12.04.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

ေထာင္ေခ်ာက္ကိုေရွာင္

12.04.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

ဖတ္ရန္: က ၄း၁-၈ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၁ရာ ၁၉-၂၁ □ လု ၁၁း၂၉-၅၄

သင္သည္ မွန္ကန္စြာ ျပဳခဲ့လွ်င္ မ်က္ႏွာၿပံဳးရႊင္ ႏုိင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့သျဖင့္ အျပစ္တရား သည္ . . . သင့္တံခါး အနီးတြင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း လ်က္ရွိ၏။ အျပစ္က သင့္ကို အုပ္စိုးလိုေသာ္ လည္း သင္က အျပစ္ကို ႏိုင္ရမည္။ (း၇) (ေခတ္သံုး)

Venus flytrap အပင္သည္ ၁၀ရက္အတြင္း အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ ၎၏အရြက္မ်ားသည္ ေထာင္ေခ်ာက္သဏၭာန္ဖြင့္ဟလ်က္ ၎အရြက္မွထြက္လာ သည့္ ၀တ္ရည္တစ္မ်ိဳး၏အနံ႔ကို ပိုးေကာင္က အနံ႔ခံမိၿပီး အနံ႔ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ ေသာအခါ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသက္ဆင္းလ်က္ တစ္စကၠန္႔အတြင္း အရြက္မ်ားက ပိတ္သြားၿပီး၊ ၎မွထြက္လာသည့္ အစာေခ်အရည္က ပိုးမႊား မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေတာ့သည္။

ကၽြန္မတို႔လည္း အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ လိုက္ပါမိ ပါက ဒုစ႐ိုက္အျပစ္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ဤနည္းအတိုင္း ၀ါးၿမိဳေၾကာင္း ဤအသားစားပင္အားျဖင့္ ကၽြန္မသင္ခန္းစာ ရသည္။ က ၄း၇ တြင္ `သင္သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့သျဖင့္ အျပစ္တရားသည္ … သင့္တံခါးအနီးတြင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း လ်က္ ရွိ၏။´(ေခတ္သံုး) ဟု ကာဣန သူ႕ညီအာေျဗလကို မသတ္မီ၌ ဘုရားသခင္က အထက္ပါစကားကို သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ရွင္ မရွင္ရွင္ အေရးမႀကီး၊ မိမိ၏စိတ္အလိုအတိုင္းအသက္ရွင္ရန္ အသြင္သစ္၊ အေတြ႕ အႀကံဳအသစ္မ်ားျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္က ေသြးေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုစ႐ိုက္ကို ကၽြန္မတို႔၏ဘ၀အသက္တာအား ၀ါးၿမိဳခြင့္

ေပးျခင္းထက္ အျပစ္ကို ေအာင္ႏိုင္စိုးမိုးရန္ နည္းလမ္းရွိပါ သည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ “၀ိညာဥ္ေတာ္ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း က်င့္ၾကေလာ့။ လူ႕ဇာတိ အလိုသို႔ မလိုက္ၾကႏွင့္” (ဂလာ ၅း၁၆) (ေခတ္သံုး) စံုစမ္းျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရစဥ္ ကၽြန္မတို႔ တစ္ဦးတည္း ရင္ဆိုင္ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မတို႔၌ သဘာ၀လြန္ ထူးကဲသည့္ အမအစ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အမွီျပဳလွ်င္ ကို္ယ္ေတာ့္အတြက္၊ တစ္ပါးသူတို႔ အတြက္ ဘ၀အသက္ရွင္ႏုိင္ေအာင္ တန္ခိုးေပးလိမ့္မည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT
.

အဘဘုရား၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဒုစ႐ိုက္ကို အခြင့္ေပးမိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏သတိေပးသံကို နာခံလ်က္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံႏိုင္ရန္ မစမူပါ။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြယ္ကာလ်က္ သဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲပံုသြင္းမူပါ။ ကၽြႏု္ပ္အား ကိုယ္ေတာ္ျပဳျပင္ေပး၍ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။

ေသြးေဆာင္မႈအႏၲရာယ္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထြက္မေျပးလွ်င္ ျဖားေယာင္းမႈသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ က်ေလၿပီ။