အမွန္စင္စစ္ ဘ၀တြင္ ျပႆနာ၏ အရင္းခံက ကိုယ္သာျဖစ္ေနတတ္သည္။ Our Daily Bread; Help from the Outsidehttp://myanmar-odb.org/

ျပင္ပမွ အကူအညီ Help from the Outside
27.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား
ဖတ္ရန္: ေယ ၁၇း၇-၁၃ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယဇ ၃၀-၃၂ □ ၁ ေပ ၄
... ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူ သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ (၁ ေယာ ၃း၂၀)
.
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ အျခားေနရာသို႔ ခရီးသြားစဥ္ ကၽြန္မခင္ပြန္းသည္ သူတည္းခုိမည့္ ဟိုတယ္၌ ေရာက္႐ံုပင္ ရွိေသးသည္။ ထူးဆန္းေသာ ဆူညံသံမ်ားၾကားလိုက္ရသျဖင့္ ခန္းမထဲသို႔ သြားၾကည့္ရာ အနီး႐ွိအခန္းမွလူတစ္ေယာက္၏ စူး႐ွေသာေအာ္ဟစ္သံကို ၾကားလိုက္ ရသည္။ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးက လူတစ္ဦး ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ပိတ္မိိေနျခင္းဟု ေျပာျပသည္။ ေရခ်ိဳးခန္းတံခါး ေသာ့အိမ္ပ်က္သြားသျဖင့္ အထဲ၌ ပိတ္မိေနသူက အထိတ္ တလန္႔ ျဖစ္ကာ အသက္႐ႈမ၀သကဲ႔သို႔ ခံစားရၿပီး ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဘ၀၌လည္း ထိုသို႔ ပိတ္မိ ေနသကဲ႔သို႔ ကၽြန္မတို႔ ခံစားရသည္။ တံခါးကို ထု႐ိုက္၊ တံခါးလက္ကိုင္ကို ဆြဲလွည့္ႏွင့္၊ သို႔ေသာ္ မလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ပါ။ ေရခ်ိဳးခန္း၌ ပိတ္မိေနသူနည္းတူ ျပင္ပအကူအညီကို ကၽြန္မတို႔ လိုအပ္သည္။
.
ျပင္ပမွ အကူအညီရယူရန္ မိမိဘာသာ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္၊ အကူအညီမဲ႔ေၾကာင္း ၀န္ခံရပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပႆနာအတြက္ အေျဖ ရရန္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာမွ ‘‘စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏’’ (ေယ ၁၇း၉) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘ၀တြင္ ျပႆနာ၏ အရင္းခံက ကိုယ္သာျဖစ္ေနတတ္သည္။
.
‘‘ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံု တို႔ကို သိေတာ္မူ’’ (၁ ေယာ ၃း၂၀) ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မည္သို႔ ကူညီရမည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိသည္။ ထိုအခါ ခိုင္မာေနေသာ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲၿပီး ျပႆနာအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အစျပဳျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။
.
ကိုယ္ေတာ္အား ကိုးစားၿပီး ကိုယ္ေတာ္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင္ ဘ၀႐ွင္သန္ျခင္း ၏အဓိပၸာယ္ကား ကၽြန္မတို႔ ပြင့္လန္းေ၀ဆာႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ အမွန္လြတ္ေျမာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ Jennifer Benson Schuldt
.
.

ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘ၊ ေရွ႕ေတာ္၌ အကၽြႏု္ပ္ႏွိမ့္ခ်ပါ၏။ 
မိမိဘာသာ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပါ။ 
ကိုယ္ေတာ္၏မစမႈႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏အျမင္သေဘာကို ႐ွာေဖြႏိုင္ေအာင္ မစမူပါ။ 
.
မိမိသည္ အကူအညီမဲ႔ေၾကာင္း သိျမင္သူအား ဘုရားသခင္ မစေတာ္မူ၏။
.
.
.
.
Help from the Outside
November 27, 2015
Read: Jeremiah 17:7-13 | Bible in a Year: Ezekiel 30–32; 1 Peter 4

00:00
Download MP3 Subscribe to iTunes
God is greater than our hearts, and he knows everything.

1 John 3:20

On a business trip, my husband had just settled into his hotel room when he heard an unusual noise. He stepped into the hall to investigate and heard someone yelling from a nearby room. With the help of a hotel worker, he discovered that a man had become trapped in the bathroom. The lock on the bathroom door had malfunctioned and the man trapped inside started to panic. He felt like he couldn’t breathe and began yelling for help.

Sometimes in life we feel trapped. We are banging on the door, pulling on the handle, but we can’t get free. We need help from the outside, just like the man in the hotel.

To get that outside assistance, we have to admit that we are helpless on our own. Sometimes we look inward for the answers to our problems, yet the Bible says “the heart is deceitful” (Jer. 17:9). In truth, we are often the source of our problems in life.

Thankfully, “God is greater than our hearts, and he knows everything” (1 John 3:20). Because of this, He knows exactly how to help us. Lasting heart-level change and real progress with our problems originate with God. Trusting Him and living to please Him means we can flourish and be truly free.

Heavenly Father, I humble myself before You. I can’t solve my problems on my own. Please help me to seek Your help and perspective.

God helps those who know they are helpless.
.
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ေန႕စဥ္ခြန္အားယူရန္။  မုရန္ေဖ့ဘုတ္..  https://www.facebook.com/murann.ezine
ျမန္မာက်မ္းစာေလ့လာရန္ - http://burmesebible.com (or) http://murann.com/BurmeseBible/public/
ျမန္မာအဂၤလိပ္ (၂)ဘာသာ က်မ္းစာေလ့လာရန္ - http://burmesebible.com/zawgyi.htm 
ျမန္မာေန႕စဥ္ခြန္ဖတ္ရန္ - http://myanmar-odb.org/