ေန႕စဥ္ခြန္အား ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ထူးေတာ္မူသည္

Read: ေဟရွာ ၃၀း၁၅-၂၂ | Bible in a Year: □ ထြက္ ၉-၁၁ □ မ ၁၅း၂၁-၃၉

ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးမ်ား ငယ္စဥ္က သူတို႔ ဖခင္က သူတို႔ကိုေခၚၿပီး “The Lion King” ျပဇာတ္ကို သြားၾကည့္ၾကသည္။ ျခေသၤ႔ငယ္ေလး စင္ဘားသည္ ယုတ္မာေသာ ဦးေလးျဖစ္သူ၏ လက္ခ်က္ျဖင္႔ ေသဆံုးသြားသည့္ ဖခင္ဘုရင္ႀကီး မူဖာဆာ၏ကိုယ္ေပၚရပ္လ်က္ “ကယ္ၾကပါ၊ ကယ္ၾကပါ၊ ကယ္ၾကပါ” ဟုေအာ္ျမည္ခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ကၽြႏု္ပ္၏ ၃ႏွစ္ အရြယ္ေျမးေလးက “သူ႔ကို ဘယ္သူမွ ဘာျဖစ္လို႔ မကူညီၾကတာလဲ” ဟု ခံုေပၚမတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဘုရား၏ လူမ်ိဳးေတာ္မ်ား မစမႈကို ေတာင္းေလွ်ာက္ ေအာ္ဟစ္ သည့္အေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားက သူတို႔၏မနာခံေခါင္းမာမႈေၾကာင္႔ ကိုယ့္အျပစ္ႏွင္႔ကိုယ္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သူတို႔ကို ကူညီရန္ ဘုရားက စိတ္အားထက္သန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ သတင္းဆိုးမ်ားကို ျပန္ၾကားေပးရေသာ္လည္း “ထာ၀ရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ေက်းဇူးျပဳလိုေသာငွာ ေမွ်ာ္လင္႔ေတာ္မူမည္။ က႐ုဏာ ျပဳလိုေသာငွာ ထေတာ္မူလိမ္႔မည္”(ေဟရွာ ၃၀း၁၈း၁၉) (ေခတ္သံုး)ဟု အာမခံခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္ကို အေလးထားဂ႐ုျပဳလ်က္ “သင္… ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိမ္႔မည္” (ေဟရွာ ၅၈း၁၀)။
ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပတ္လည္ရွိလူမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အေရးတယူ ကူညီမစမႈကို လိုအပ္ေနသည္။ အကူအညီလိုအပ္သူကို ဘုရားကိုယ္စား မစျခင္းသည္ ဘုရား၏လက္ေတာ္ျဖစ္ရေသာအျမင္႔ဆံုး အခြင္႔အေရးေပတည္း။ — Joe Stowell

က႐ုဏာျပရန္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ျပရန္ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိေၾကာင္း၊ က႐ုဏာျပရန္ ၾကားခံတန္ဆာပလာအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူေၾကာင္း အမွတ္ရေစၿပီး အနည္းဆံုးလူတစ္ေယာက္အား ကိုယ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ယေန႔ ေဖာ္ျပရန္ အခြင္႔ေပးေတာ္မူပါ။

ေန႕စဥ္ခြန္အားကို အင္တာနက္ဝက္ဆိုဒ္ - http://myanmar-odb.org/ ေဖ့စ္ဘုတ္တို႕တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။