၂၀၁၅ႏွစ္သစ္မဂၤလာ


အဖဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဘြယ္မ်ား၊ သားေတာ္ေယရႈ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသက္တာ အားလံုး၊ ၂၀၁၅ႏွစ္သစ္မဂၤလာတြင္ အားလံုးအေပၚသက္ေရာက္ပါေစ..။ အာမင္