စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာကၽြန္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚ၌ မေတြ႕ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ေသးငယ္သည္။ (စကၤာပူႏိုင္ငံ ဘယ္မွာ ရွိသည္ကို မသိလွ်င္ အစမ္္းရွာၾကည့္ပါ။) လူဦးေရ အလြန္ထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူအတြက္ စဥ္းစားေပးရျခင္းက အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သူႏွင့္ေစ့စပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး စကၤာပူသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္
မည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ စာေရးသားခဲ့သည္။ “ေနရာ အက်ယ္အ၀န္းက အကန္႔အသတ္ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ … ကိုယ့္အနားကေနရာကို အျမဲ သတိထား
ရမယ္။ အျခားသူေတြကို လမ္းမပိတ္မိဖို႔ အျမဲ ေဘးဖယ္ရပ္ေပးရမယ္။ စာနာေထာက္ထားစိတ္ ရွိဖို႔က အဓိကပါပဲ။”
ႏုငယ္ေသာသင္းအုပ္ တိတုထံ “လူတို႔သည္ … မင္း၏စကားကို နားေထာင္ ေစျခင္းငွာ၎၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳ၍ အသင့္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၎၊ အဘယ္သူ
ကိုမွ်မကဲ့ရဲ႕၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းကိုမျပဳ၊ ျဖည္းညႇင္းေသာသေဘာရွိ၍ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔၌ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာ ျပဳေစျခင္းငွာ သတိေပးေလာ့” (တိ ၃း၁-၂)ဟု တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု စာေရးေပးခဲ႔သည္။ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀အသက္တာသည္ လူအခ်ိဳ႕က ဖတ္ေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဆိုလွ်င္ ထူူးျခားမႈရွိရမည္ဟု ေလာကသားတို႔ သိမွတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဘုက်ရန္လိုသူ၊ မိမိအတြက္သာသိသူ၊ ႐ိုင္းျပသူျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေ၀ငွသည့္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းေကာင္းကို တစ္ပါးသူတို႔ မည္သို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကမည္နည္း။
စာနာေထာက္ထားစိတ္ရွိျခင္းသည္ ဘ၀ရွင္သန္မႈအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၌ အမွီျပဳအားကိုးပါလွ်င္ ထိုသေဘာအတိုင္း အသက္ရွင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေအာင္ စံနမူနာယူႏိုင္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ေယ႐ႈသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူၿပီး အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေပးေၾကာင္း ေလာကႀကီးကိုျပသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ေပ၏။ — Poh Fang Chia