လူမ်ားအေပၚယံုၾကည္အားကိုးျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္ TODAY’S SCRIPTURE

ဟရွာယ ၄၀း၈
အကြ်ႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုကိုေဆာင္ရာ၌ အကြ်ႏ္ုပ္သည္အားရဝမ္းေျမာက္လွပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏တရားသည္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္ႏွလံုးထဲမွာရွိပါ၏။

တခါတရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အၾကံစည္ထက္ပိုျပီး လူအမ်ားေတြးေတာၾကံစည္မႈကို ပိုမိုဂရုျပဳတတ္ပါသည္။ လူအမ်ားသည္ သင္၏ဘဝခရီးကို မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါေခ်။ လူအမ်ားသည္ သင့္အတြက္ဘုရားအၾကံစည္ကို ရပ္တံ့ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါေခ်။ လူအမ်ား၏ေထာက္ခံမႈ သင္ရခ်င္မွရပါလိမ့္မည္။ စိတ္ပ်က္စုိးရိမ္မႈမရွိပါႏွင့္။ ဘုရားသခင္အၾကံအတိုင္းသြားလာေသာ ဘဝအတြက္ ဘုရားသခင္၏ေထာက္ခံမႈကို သင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္က သင့္ကိုေခၚေတာ္မူသည္။ လူအမ်ားက ေခၚမည္မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားကို သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားက သင့္ကိုခြန္အားေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က သင့္ကိုခြန္အားေပးေနပါသည္။ သင့္ဘဝေနဝင္ခ်ိန္၊ ဘဝအဆံုးသပ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ သင္သည္ လူအမ်ားေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္မလိုေတာ့ပါ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တန္ခိုးၾကီးလွေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ေျဖၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အျခားလူအခ်ိဳ႔က သင္ဟာ အရည္အခ်င္းမရွိဘူးဟု ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ဂရုမစိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုေနရာတြင္ လူမ်ားက သင့္ကိုခန္႔ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စၾကၤာဝဌာၾကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသခင္ကုိယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ခ်ထားေတာ္မူေၾကာင္း၊ သင္သည္ယခုရွိေနေသာရာထူး၊ ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္မတန္ဘူးဟု ထင္ျမင္စရာမရွိပါ။ သင့္မွာရွိေနေသာအရာမ်ားသည္ သင္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ဦးတည္ထားျပီး ဘုရားေျပာစကားမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္လက္ထဲမွာရွိသည္မ်ားကို အဆမ်ားစြာေကာင္းၾကီးေပးမည္။ ထိုလက္တြင္ရွိေသာအရာမ်ားကို အသံုးခ်ပါက သင္စိတ္ကူးယဥ္၊ အိပ္မက္သည္ထက္ သာလြန္စြာ သင့္ကိုဘုရားသခင္ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အတြက္ဆုေတာင္းခ်က္
အဖ ဘုရားသခင္။ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ မေကာင္းျမင္ေသာအသံဗလံမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ပယ္ရွင္းပါမည္။  ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးပါမည္။ အျခားသူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္မည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစေသာ။ အာမင္

Reference: TODAY’S SCRIPTURE : 10-25-2013
John/Sarah Hla-OungBelieve God over People
TODAY’S SCRIPTURE
“...the word of our God will stand forever.”
(Isaiah 40:8, ESV)
Sometimes we can be more aware of what other people think than we are of what God thinks. But people don’t determine your destiny. People can’t stop God’s plan for your life. People may not approve you. Don’t worry about it. God approves you. God called you; people didn’t call you. People don’t equip you; God equips you. People don’t anoint you; God anoints you. When you come to the end of your life, you don’t have to answer to people; you’ll answer to Almighty God.

Don’t let what some person says or does make you feel less than or unqualified. You’ve been handpicked by the Creator of the universe. You are lacking nothing for the season that you’re in right now. What you have in your hand is what you need. When you dedicate it to God and do what He tells you, He’ll bless and multiply what you have in your hand and use it to take you further than you ever dreamed!

A PRAYER FOR TODAY
Father, right now, I renounce the negative voices that have come against me and against Your Word. I choose to trust You. I choose to believe You. I choose to forgive others and believe Your Word which stands forever in Jesus’ name. Amen.