အၾကမ္းဖက္နည္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

ဆရာဆိုး ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ရဲတိုက္ေဟာင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိျပီး၊ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲအေၾကာင္း၊ မူဆလင္မ်ားအား ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ သန္႔ရွင္းေသာေျမမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ အင္အားၾကီးေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀တိုင္ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲျဖင့္ စစ္ပြဲနည္းျဖင့္၊ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ စစ္အင္အားၾကီးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲတိုက္ၾကီးမ်ားေဆာက္ျပီး ေဒသခံမ်ား၏ ရန္မွကာကြယ္ေနထိုင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ မတရားေသာစစ္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားသာ ဆံုးရံႈးထြက္ခြာသြားရသည္။ သူတို႔၏ ရဲတိုက္ေဟာင္းမ်ားစြာကို သမိုင္း၀င္မွတ္တမ္းမ်ားကို ဆရာဆိုး၏ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၃ ညစဥ္ခြန္အားတြင္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံေရာက္ရွိျပီး သမၼာက်မ္းစာပါ၊ ေမာဘျပည္၊ ဧဒံုျပည္၊ အမၼန္ျမိဳ႔ (ယခု အာမန္ Amman) မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အေျဖမဟုတ္သလို၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ၾသဇာအာဏာ လံုး၀မရရွိႏိုင္ပါ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ တိုင္းရင္းသား၊ လူနည္းစုမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္မညီေတာ့သည့္ စစ္အင္အားျဖင့္၊ အၾကမ္းဖက္နည္း၊ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းျခင္ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ေမတၱာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းကို ေရွ႔ရႈ႔ေနေသာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဘုရားသခင္ေစာင္မ၊ ေအာင္ျမင္ပါေစရန္ ဆုေတာင္ပါးသည္။  မုရန္ 

သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္၊ ေမတၱာကို ေထာက္၍ သင္တို႔သည္ ငါ၏တပည့္ျဖစ္သည္ကို၊ သိရၾကလိမ့္မည္..ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၁၃း၃၅)