ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ဇြန္လ ၂၀၁၃ Pulpit , June2013

သခင္အလိုရွိေသာအရာကိုေပးပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးDrတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္းတရား - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ကားတိုင္ေတာ္အားျဖင့္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ
အၾကံအဖန္ - ညီအစ္ကိုဦးေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို - ညီအစ္ကိုဦးကပ္က်င့္ထန္
လံုျခံဳမႈ၏အဓိကေသာ့ခ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္
သက္ေသခံခ်က္မ်ား ...
Download
http://burmesebible.com/pulpit/Pulpit%20Jun%202013.pdf