ဖြင့္ထားေသာတံခါးႏွင့္ပိတ္ထားေသာတံခါမ်ား


ဖြင့္ထားေသာတံခါးကို ဘယ္သူမွမပိတ္ႏိုင္၊ ပိတ္ထားေသာတံခါးကို ဘယ္သူမွမပိတ္ႏိုင္။

ယေန႔က်မ္းခ်က္
သင္၏ အက်င့္ကိုငါသိ၏။ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေသာတံခါးကို သင့္ေရွ႔၌ ငါဖြင့္ထားၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာခြန္အား ရွိသည္ႏွင့္၊ ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၿပီ။ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၈)

ဘုရားသခင္သည္ အခြင့္အေရးေပၚလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေရွ႔ တခါးမ်ားကိုဖြင့္ေပးသည္။ ထိုအခါ မည္သူမွလာ၍မပိတ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ ဘုရားသခင္သည္ မိမိေရွ႔မွတံခါးမ်ားကို  မိမိကို  စတိုခန္းတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ သိုသိမ္းထားသကဲ့သို႔ ပိတ္ထားလိုက္သည့္အခါမ်ား တခါတရံျဖစ္မည္။ သင့္မွာ အၾကံအစည္တခုရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က သူ႔အၾကံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ခြင့္မေပးပါ။ အခုဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေပမဲ့ ေနာက္တခါ ဒီလိုအတိုင္းျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ ထိုအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုသာ ယံုၾကည္အားကိုးမႈျဖင့္ ႏွလံုးတံခါးဖြင့္ကာ ေစာင့္ေနရေပမည္။ သင္သည္ အျမင္က်ဥ္းသူတစ္ဦးဆိုပါက သင့္ေရွ႔တံခါး ပိတ္ေနသည္ကိုပဲ ျမင္မိျပီး၊ သင့္ေနာက္ကတံခါး ပြင့္လာသည္ကို မျမင္ပဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

မိတ္ေဆြ။ သင့္ရဲ့အၾကံအစဥ္အတိုင္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးမႈျဖင့္ လုပ္သြားႏိုင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ တံခါးမ်ားပြင့္ေနသည္ကို ျမင္ေစပါသည္။  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လမ္းခရီးအတြက္ မီးခြက္အလင္း ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးကိုဖြင့္ျပီး ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္အားကိုးရမည္။  ဘုရားသခင္... ကြ်ႏ္ုပ္ရွိသမွ်စြန္လႊတ္ပါျပီ .. ဟု စိတ္သေဘာထား ရွိရမည္။ ဘုရားသခင္ရဲ့လမ္းခရီး ကြ်န္ေတာ့ဘ၀ျဖစ္ပါေစ ကြႏ္ုပ္ဘုရား၏အခ်ိန္ကို ယံုၾကည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ျပဳတဲ့လမ္းအတိုင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လိုက္နာပါမည္ .. ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ ပြင့္သြားေသာတံခါးကို ၾကည့္လိုက္ပါ။

ဆုေတာင္းခ်က္
အဘ ဘုရား၊ ကြ်ႏ္ုပ္ေျခလွမ္းကို အမိန္႔ေပး၊ လမ္းျပမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကြ်န္ုပ္ေရွ႔က တံခါးပိတ္သြားလွ်င္လဲ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ၊ မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ ဘုရားသခင္က တံခါးအဖြင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိပါသည္။

အာမင္...


He Opens and Closes Doors

TODAY’S SCRIPTURE

“I know your works. Behold, I have set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name.”

(Revelation 3:8, ESV)

God opens doors of opportunity before us that no one is able to shut. But we have to realize, sometimes He also closes doors because He has something better in store. We may see a logical opportunity, but just because it’s the logical way doesn’t mean that it’s God’s way. Just because it happened that way before doesn’t mean it’s going to happen that way next time. That’s why you have to stay open and keep trusting in God. If you’re narrow-minded and only look at the door that’s been closed, you may miss the door He has opened behind you!

Friend, when you are able to let go of your own agenda and trust God, He’ll make sure you see those open doors. Scripture says His Word is what lights our path. Our attitude should always be, “God, I surrender all to You. Have Your way in my life. I trust Your timing. God, I trust You to do it Your way.” Then, step back and see the open door He has prepared for you!

A PRAYER FOR TODAY

Father, thank You for ordering and directing my steps. I choose to trust You even when doors close before me. I believe that You have my best interest at heart. I am ready and available. I stand looking for the open door You have for me in Jesus’ name. Amen.

Email from John/Sarah

Today's Scripture: 05-21-2013