သင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဘုရားကိုယံုၾကည္ပါ။

သင့္အခက္အခဲမ်ားကိုေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဘုရားကိုယံုၾကည္ပါ။
ညီအစ္ကိုတို႔၊ အာရွိျပည္၌ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲျခင္းတည္းဟူေသာ အသက္မလြတ္ႏုိင္ဟု ထင္ရ၍၊ မခံႏိုင္ ေအာင္အတုိင္းထက္အလြန္ေလးေသာဆင္းရဲခံရေၾကာင္းကို သင္တို႔မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတို႔အလိုမရွိ။ ငါတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုအစဥ္မကိုးစားဘဲ၊ ေသေသာသူတို႔ကို ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားမည္အေၾကာင္း ေသေစဟု စီရင္ျခင္းကို ကိုယ္တုိင္ခံရသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။  (၂ေကာ ၁း ၈-၉)

သခင္ေယရႈနာက်င္ခံစားေနပါသလား ?  သခင္ေယရႈမွာ တခါတရံအထီက်န္တေယာက္ထဲရွိေနျခင္း၊ စာတန္ရဲ့ေႏွာက္ရွက္မႈေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္စရာမ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားနဲ႔ဆံုရျခင္း၊  မတရားစြတ္စြဲခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါသလား၊

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးမွာလည္း ဒီလို နာက်င္ခံစားေနမႈ၊ တခါတရံအထီက်န္တေယာက္ထဲရွိေနျခင္း၊ စာတန္ရဲ့ေႏွာက္ရွက္မႈေၾကာင့္ စိတ္အားငယ္စရာမ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားနဲ႔ဆံုရျခင္း၊  မတရားစြတ္စြဲခံရမႈ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ မလြတ္ကင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ ကိုယ္ခႏၱာမွာ ဘုရားရွင္ရဲ့ပံုသ႑န္ေတာ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ခံစားခဲ့ျခင္းအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ခံ၊ခံစားႏိုင္ရပါတယ္။

ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးမ်ားဟာ ဘုရားသခင္ဖန္တီးေပးတဲ႔နာက်င္ခံစားမႈမ်ားလား? ဘုရားဟာ ဒီလိုမေကာင္းဆိုး၀ါး၊ နာက်င္မႈမ်ားကို မေပးပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဘုရားဟာ ခက္ခဲ့၊ေမွာင္မိုက္၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအထဲက ေကာင္းျမတ္ျခင္းရရွိေစနည္းကိုေတာ့ ျပသပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကို ပိုမိုယံုၾကည္အားကိုးလာေစပါတယ္။ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္းပိုမိုနီးကပ္ေစပါတယ္။

ကဲ .. နာက်င္၊ခက္ခဲမႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ
၁။ အားငယ္၊အားနည္းေအာင္လုပ္သူမ်ားကို ျငင္းဆန္၊ေရွာင္ရွားပါ၊
၂။ ဘုရားရွင္ဟာ ကြ်န္ဳပ္အနားမွာရွိေနတယ္ဆိုတာ သတိရပါ
၃။ ဘုရားရွင္ကို လံုး၀အားကိုးျပီး၊ ဘုရားရဲ့ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔လမ္းျပမႈကိုခံယူပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုး နာက်င္ခက္ခဲေနခ်ိန္မ်ားရွိပါတယ္။ ေယရႈကိုယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ အျခားသူမ်ားနဲ႔မတူတာကေတာ့ အရိပ္မဲေအာက္မွာမရွိေနပဲ ေယရႈရဲ့အလင္းေအာက္မွာရွိေနျခင္းပါပဲ။

Translated by ေမာင္သာမန္ to Burmese - Rick Warren "Daily Hope"