ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။

ဘုရားသခင္သည္ တႀကိမ္မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူ၏၊၊ လူမရိပ္မိလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ မိန္ျမြက္ ေတာ္မူ၏၊၊ ေယာဘ ၃၃း၁၄

ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ အသံေတာ္ကို ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ေဆြကို ဒီဇိုင္းဆြဲ ဖန္တီးထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ လမ္းျပမွဳကို ခံယူႏိုင္ဖို႔ " လက္ခံႏိုင္တဲ့ကရိယာ" တခု မိတ္ေဆြဆီမွာ ရွိပါတယ္။

ဘုရားကဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို သံုးပါသလဲ။ အဓိကသံုးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ဘုရားက က်မ္းစာကေန စကားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္း ဖတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္ကို ဘုရားသခင္ရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဘုရားကို ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသတဲ့ က်မ္းစာသင္ ဆရာမ်ားကေနတဆင့္လည္း ဘုရားက စကားေျပာတတ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ က်မ္းစာသင္တန္း တခုခုမွာ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ၾကားတဲ့ ဆရာက ကိုယ့္ကို တိုက္ရိုက္ ေျပာေနတယ္လို႔ ခံစားမိဘူးပါသလား။ အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ဘုရားက ကိုယ့္ကို တိုက္ရိုက္စကား ေျပာေနပါတယ္။

အျခားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားကေန တဆင့္လည္း ဘုရားက စကားေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့ အထဲကေနေတာင္မွ သူေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အျမဲသြားလာတတ္ျပီး၊ သူရဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အျမဲ ေလ့လာေနမယ္ဆိုရင္၊ တခါတရံမွာ ဘုရားက  မိတ္ေဆြကို သံုးျပီး အျခားသူေတြကို သူေျပာခ်င္ေစခ်င္တဲ့အရာေတြကို ေျပာခိုင္းပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနအေတြ႔အၾကံဳမ်ားနဲ႔ နာက်င္ဆင္းရဲမွဳေတြကေနတဆင့္လည္း ဘုရားသခင္ စကားေျပာတတ္ပါေသးတယ္။ ဘုရားဟာ တခ်ိန္လံုး စကားေျပာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က နားေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘုရားစကားကိုသာ နားေထာင္ပါ။ သူက မိတ္ေဆြကို လမ္းမွန္ဆီကို ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)