ႏွစ္သစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ေတြ ခ်မွတ္ေနသလား။ သံဓိဌာန္တခုတည္းပဲ ထားပါ။


အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာသခင္မွတပါး၊ အဘယ္အရာကိုမွ် သင္တို႔တြင္ ငါမသိမမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္းရွိ၏။ (၁ ေကာ ၂း၂)


တကယ္လို႔မ်ား တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုဟာ ႏွစ္သစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ေတြ ခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္၊ သူမွာ သံဓိဌာန္ တစ္ခုတည္းပဲ ရွိမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၁ ေကာ ၂း၂ မွာပါတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာလက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာသခင္မွတပါး၊ အဘယ္အရာကိုမွ် သင္တို႔တြင္ ငါမသိမမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္းရွိ၏။ (၁ ေကာ ၂း၂)


ရွင္ေပါလုေျပာလိုတဲ့ အခ်က္က အေျခခံအားျဖင့္ ရုိးစင္းပါတယ္။ "ကယ္တင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ေတာ္၌သာ ရွိ၏" ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုရင္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္


ခရစ္ေတာ္အျပင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်င့္စာရိတၱပါ ရွိေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။

ခရစ္ေတာ္အျပင္ က်မ္းပိုဒ္ေတြကိုပါ အလြတ္ရေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ အသင္းေတာ္မွာပါ အရမ္းတက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ပါ ေပးေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္ ဆီမီနာက ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္မ်ိဳးပါ ရွိေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ က်မ္းစာသင္တန္းေတြ ေပးေနရတဲ့ ႏွစ္ေတြပါ ရွိေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္းတေယာက္ပါ ျဖစ္ေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ လိမၼာေရးျခားရွိတဲ့ သားသမီးမ်ားပါ ရွိေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ မွန္ကန္တဲ့အလုပ္ပါ လုပ္ေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ ေကာင္းတဲ့ ကားေမာင္းသမားတေယာက္ပါ ျဖစ္ေနရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္အျပင္ ဘာမွကို မလိုပါဘူး။
ခရစ္ေတာ္ သာလွ်င္ လိုပါတယ္။

အဲဒါဟာ ရွင္ေပါလုေျပာလိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္က ဒီႏွစ္တႏွစ္တာပတ္လံုး မွန္ကန္တဲ့အျပင္ ႏွစ္ ၂၉၉၉ မွာလဲ မွန္ကန္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ သံဓိဌာန္ကို ေယရွဳဟာ ဘယ္သူလဲ၊ သူဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ အရာေပၚမွာပဲ

အာရုံစိုက္ဖို႔ ခ်မွတ္ၾကလိုက္ရေအာင္လားဗ်ာ။

နာမေတာ္ျမတ္၌


လွမင္းသူ


(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ စာမ်က္ႏွာတခုအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)