ငါသည္သမၼာတရားျဖစ္၏။


ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။

ေယာဟန္ ၁၄း၆


သမၼာတရားဆိုတာ စည္းမ်ဥ္းတခုမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼာတရားဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဂိၢဳလ္ဟာ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


သခင္ေယရွဳ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အရွင္းလင္းဆံုးနဲ႔ လူသိအမ်ားဆံုး အခ်က္မ်ားအနက္ တခုကေတာ့

" ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။" ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေယာဟန္ ၁၄း၆
သခင္ေယရွဳက " ငါသည္သမၼာတရားျဖစ္၏ ..." လို႔ ေျပာတာကို သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။  သမၼာတရားဆိုတာ " ဘာသာတရားတခုခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာတခုခုေသာ္လည္းေ

ကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တယ္" လို႔ မေျပာပါဘူး။ ေယရွဳက သမၼာတရားဆိုတာ "ငါပဲျဖစ္တယ္" လို႔ ေျပာပါတယ္။ သမၼာတရားဆိုတာ လူပုဂၢိဳလ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္က ေယရွဳခရစ္ေတာ္နဲ႔ အျခားေသာယံုၾကည္မွဳဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက " ငါသည္ သမၼာတရားကို ရွာေဖြလ်က္ ရွိသည္" ။ ဒါမွမဟုတ္ " ငါသည္ သမၼာတရားကို သင္ၾကားေပးသည္။ " ဒါမွမဟုတ္ " ငါသည္ သမၼာတရားဆီသို႔ လမ္းညႊန္ေပးသည္။" ဒါမွမဟုတ္ " ငါသည္ သမၼာတရား၏ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္။" လို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သခင္ေယရွဳကေတာ့ " ငါသည္ သမၼာတရားျဖစ္၏ " လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။


လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက " ေယရွဳကို ၾကီးျမတ္တဲ့ ဆရာတပါးလို႔ပဲ ျမင္တယ္။ " လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ဆရာတပါးထက္ ပိုပါတယ္။ ဘယ္ဆရာကမွ သူကိုယ္တိုင္ဘုရားမဟုတ္ပဲနဲ႔ မိမိဟာ ဘုရားျဖစ္တယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါဘူး။ သခင္ေယရွဳဟာ အလိမ္အညာကို ယံုလြယ္တဲ့ လူေပါင္း ၂.၃ ဘီလီယံကို လိမ္ညာေနတဲ့ သူ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ စိတ္မႏွံ႔သူတေယာက္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သူေျပာတဲ့အတိုင္း သူဟာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါမယ္။


လူတိုင္းဟာ မိမိဘ၀ကို တစံုတခုေပၚမွာ ပံုအပ္တတ္က်ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ဘ၀ကို " ေယရွဳဟာသူေျပာတဲ့အတိုင္း သူျဖစ္တယ္" ဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာ ပံုအပ္ထားပါတယ္။


နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ


(ရစ္ခ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွာ စာမ်က္ႏွာတခုအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)