ဘုုရားသခင္၏ ၾကီးထြားျခင္း ရံပံုုေငြၺ၌ ျမဳပ္ႏွံျခင္း (တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း)

 

သမၼာတရားကို ဝယ္ေလာ့၊၊ မေရာင္းႏွင့္။  ပညာကို ၄င္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ကို၄င္း၊ ဥာဏ္သတၱိကို၄င္း ထိုအတူျပဳေလာ့၊၊ သုုတၱံက်မ္း ၂၃း၂၃
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ သက္ေတာင္သက္သာျဖစ္ဖိုု႔အတြက္ပဲ ပိုုက္ဆံကိုု သံုုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်င့္စာရိတၱအတြက္ ေငြကိုု သံုုးစြဲျခင္းက ပိုုျပီး လိမၼာရာေရာက္ပါတယ္လိုု႔ က်မ္းစာက သင္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ေငြအခ်ိဳ႕ကိုု ဖဲ့ယူျပီး ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အတြက္ပဲ သံုုးစြဲဖိုု႔ ဘုုရားသခင္က အလိုုရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ကိုုယ္က်င့္သိကၡာနဲ႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာတိုုးတက္မွဳအတြက္ သံုုးစြဲဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ " ေက်းဇူးေတာ္၌၄င္း၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယရႈခရစ္ကို သိကြၽမ္းျခင္း၌၄င္း ႀကီးပြါးၾကေလာ့။ " လိုု႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။
ဘုုရားသခင္ဟာ သူပံုုသြင္းထားတဲ့ အတိုုင္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ျဖစ္လာဖိုု႔အတြက္ အတတ္ပညာကိုု  ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုုယ္တိုုင္ ေလ့လာေစခ်င္ပါတယ္။ ဥာဏ္ပညာကိုုလည္း ဆည္းပူးေစခ်င္ပါတယ္။ " သမၼာတရားကို ဝယ္ေလာ့၊၊ မေရာင္းႏွင့္။  ပညာကို ၄င္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ကို၄င္း၊ ဥာဏ္သတၱိကို၄င္း ထိုအတူျပဳေလာ့၊၊ " လိုု႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ၾကီးထြားမွဳကိုု အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ခရစ္ယာန္ စာအုုပ္တအုုပ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ စီဒီတခ်ပ္ ျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ေငြနဲ႔ ၀ယ္ယူတိုုင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ၾကီးထြားရင့္က်က္ျခင္း ရံပံုုေငြထဲမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္ဖိုု႔ကိုု သင္တန္းတခုုခုုတက္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တခုုခုု သင္ယူဖိုု႔ေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေငြကိုု သံုုးစြဲတိုုင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ၾကီးထြားျခင္း ရံပံုုေငြထဲမွာ ျမဳပ္ႏွံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ေငြကိုု နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ သံုုးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုုရားသခင္ သေဘာက်ႏွစ္ျခိဳက္ပါလိမ့္မယ္။
ကိုုယ့္ရဲ့ ကိုုယ္က်င့္သိကၡာတိုုးတက္ဖိုု႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုုက္ပါလား။ ခရစ္ေတာ္လိုု ပံုုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ၾကီးထြားျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖိုု႔အတြက္ ဘယ္လိုု ေျခလွမ္းမ်ိဳးကိုု မိတ္ေဆြ ဒီကေန႔ စျပီး လွမ္းပါမလဲ။


နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ
(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ ၁၁ ရက္ နိုု၀ဘၤာလ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။)