မိမိေငြေၾကးသံုးစြဲမွဳမွာ ဘုရားက ထိပ္ဆံုးလား၊ ေနာက္ဆံုးလား


လွမင္းသူ

သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီမွစ၍၊ သိုး၊ ႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာ သားငယ္ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို ေရွ႔ေတာ္မွစားရၾကမည္။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုအစဥ္ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္ရၾကလိမ့္မည္။ (တရားေဟာရာက်မ္း ၁၄း၂၃)

ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ထားတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ရတဲ့ ၀င္ေငြရဲ့ ပထမဆံုး ၁၀ရာခိုင္ႏူန္းကို ဘုရားသခင္ကို ျပန္ေပးတတ္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အက်င့္တခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ၁၀၀ ရရင္ ၁၀ ဘုရားကို ျပန္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၁၀၀၀ ရရင္ ၁၀၀ ဘုရားကို  ျပန္ေပးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ၉၀ရာခိုင္ႏူန္းကိုပဲ ယူျပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏူန္းကို ဘုရားကို ေပးတယ္။

ဒီလိုဘာေၾကာင့္ လုပ္ရပါသလဲ။ ဘုရားကေျပာလို႔ပါပဲ။ ဒီအခ်က္နဲ႔တင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ကိုယ္က မလုပ္ရင္၊ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အခ်က္တခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ေျပာပါတယ္။

အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ သင္တို႔၏ဘ႑ာရွိ၏၊ ထိုအရပ္သို႔သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္၏။ (မႆဲ ၆း၂၁)

ကြ်န္ေတာ္ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ထားရျခင္းက ဘုရားနဲ႔ ပိုျပီး နီးခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ဘ႑ာရွိရာအရပ္မွာ ကိုယ့္ရဲ့ စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္တယ္လို႔ က်မ္းစာကေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ေငြေတြကို ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ထဲမွာ ျမဳပ္ထားရင္ အဲဒီေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္စြဲလမ္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ပိုက္ဆံထားတဲ့ ေနရာမွန္သမွ်ဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ေနရာမ်ား ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ပိုက္ဆံနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘုရားကို အဦးဆံုးေနရာမွာ ထားျခင္းဟာ " ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ပထမေနရာမွာ ရွိပါတယ္လို႔ " ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြရဲ့ ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုသံုးတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့ အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုသံုးတယ္ ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာျပမယ္ဆိုရင္၊ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀မွာ ဘယ္အရာက အေရးၾကီးဆံုးလဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့ အစီအစဥ္ ဇယား နဲ႔ ခ်က္လက္မွတ္ စာအုပ္ ျဖတ္ပိုင္းေတြကိုသာ ျပပါ။ " ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ဘယ္အရာက အေရးၾကီးပါတယ္" လို႔ မိတ္ေဆြ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ၊ မိတ္ေဆြအတြက္ ဘယ္အရာက " အမွန္တကယ္ " အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။

ဒီကေန႔ က်မ္းခ်က္က " ဆယ္ဖို႔တဖို႔ ထားရျခင္းဟာ ဘုရားကို အဦးဆံုးေနရာမွာ ထားျခင္းျဖစ္တယ္ " ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သြန္သင္ပါတယ္။ " ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ရွိပါတယ္" လို႔ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာျပီး၊ ေငြသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ဘုရားကို ေနာက္ဆံုးထားခဲ့ရင္ ေရွ႕ေနာက္ကိုက္ညီမွဳ မရွိပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာက ကိုယ့္ရဲ့ အစီအစဥ္ စာရင္းထဲမွာ ဘုရားက ဘယ္အစီအစဥ္ ေနရာမွာ ပါပါသလဲဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ့ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမူဟာ ကိုယ့္ရဲ့ အေရးေပးမွဳေတြကို ရုိးရိုးေလး ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမွဳဟာ မိတ္ေဆြရဲ့ ဘ၀မွာ ဘုရားကို ဘယ္အဆင့္မွာ ထားထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေနပါသလဲ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

(ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွာ ၄ ရက္၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ပါ ရက္စြဲအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္)